Публикация

Преглед на мерките за задържане и намаляване на разходите за лекарства в държавите от ЕС (ВИДЕО)

доц. Асена Стоименова, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лекарства


Най-често прилаганите инструменти са договарянето на отстъпки, "pay back", замразяване или намаление на цените, намаляване на ДДС за лекарства, промяна в референтните държави, промяна в правилата за вътрешно рефериране, клъстериране, въвеждане на позитивни и негативни лекарствени списъци.

 

Коментари