Публикация

Публикуван е проект за медицински стандарт по Ушно-носно-гърлени болести

Публикуван е проект за медицински стандарт по Ушно-носно-гърлени болести

Причината за промяната е необходимоста от оптимизиране и прецизиране на структурата и съдържанието на изискванията към лечебните заведения, които могат да осъществяват дейности в обхвата на медицинската специалност УНГ


Министерството на здравеопазването публикува проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“ (можете да го видите по-долу в прикачения файл). Ето и мотивите на министър Петър Москов, които публикуваме с незначителни съкращения:

Причините, които налагат приемането на проекта на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ушно-носно-гърлени болести“ е необходимостта от оптимизиране и прецизиране на структурата и съдържанието на изискванията към лечебните заведения, които могат да осъществяват дейности в обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“.

Предложеният проект на наредба има за основна цел да се създадат предпоставки за детайлизиране на процесите и ефективно прилагане в практиката на медицински дейности по специалността „Ушно-носно-гърлени болести“ с оглед гарантиране на достъп на пациентите до висококачествени здравни услуги. В тази връзка, чрез предложения проект освен, че се оптимизира структурата и обхвата на медицинските дейности, осъществявани по специалността „Ушно- носно-гърлени болести“, се детайлизират изискванията към материално-техническа база на лечебните заведения, включително се определя необходимото оборудване на стандартния и специализираните кабинети, определят се изисквания към „операционна за амбулаторни операции“, както и се допълват изискванията за дейности, осъществявани на най-високо ниво на компетентност с цел осигуряване на качество на оказваната медицинска помощ и защита правата на пациентите.

Оптимизират се и осъществяваните дейности при спешни състояния в обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, както и спешните състояния, изискващи незабавна хоспитализация, с което се осигуряват навременни, качествени и квалифицирани диагностично-лечебни дейности в обхвата на специалността. Също така, се осъвременяват видовете оперативни интервенции в обхвата на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“, съобразено с тяхната тежест и класификация на процедурите, съобразено с международната класификация в обособен раздел към медицинския стандарт. Очакваните резултати с приемането на проекта на наредба са свързани със създаване на условия за подобряване на дейността на лечебните заведения, осигуряване на достъп на пациентите до по-високо качество на медицинските дейности в областта на медицинската специалност „Ушно-носно-гърлени болести“ и съответно повишаване на удовлетвореността на пациентите. 

Прикачени файлове

ung_20102016_kor.pdf

Коментари