Публикация

Публикуван е проект за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Публикуван е проект за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Проектът е предложен от проф. Андрей Йотов – национален консултант по „Ортопедия и травматология“


Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“, който Министерството на здравеопазването публикува на сайта си, е предложен от проф. Андрей Йотов – национален консултант по „ортопедия и травматология“. С текста на наредбата можете да се запознаете в прикачения по-долу файл.

Ето и мотивите към проекта: 

Причините, които налагат приемането на нормативния акт са свързани с необходимостта да се оптимизират изискванията към структурите, персонала, оборудването и дейността по медицинската специалност „Ортопедия и травматология“, чрез което да се гарантира качеството на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност Ортопедия и травматология и осигуряване на защитата на правата на пациентите.

В Раздел I на проекта на Наредба се определят основните характеристики на медицинската специалност Ортопедия и травматология, като се определят основните цели, задачи и ключови елементи на профилактичния и диагностично-лечебния процес. Представени са общите изисквания за професионална квалификация и компетентност за практикуване на клиничната специалност в извънболничната и болничната ортопедично- травматологична помощ. Определени са интердисциплинарните взаимодействия и координация между клиничната специалност „Ортопедия и травматология“ и други клинични специалности.

В Раздел II на проекта са регламентирани изискванията за осъществяване на дейността по медицинската специалност в звената на медицинската помощ – първична и специализирана извънболнична ортопедично-травматологична помощ, както и в болничната медицинска помощ. Детайлизирани са изискванията към структурите, оборудването, персонала, минималния обем дейност, който трябва да се реализира, допълнителните условия за осъществяване на дейността в зависимост от нивото на компетентност на структурите в болничната медицинска помощ.

Представени са изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по специалността, като са дефинирани в зависимост от това дали става въпрос за лекар с придобита специалност, без специалност или специализиращ лекар. Представени са изискванията и за осъществяване на високоспециализирани дейности в областта на медицинската специалност Ортопедия и травматология, както и тези към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи. В приложения към медицинския стандарт по ортопедия и травматология са представени: списъкът на оперативните процедури в ортопедията и травматологията; съпоставимостта на нивата на компетентност в структурите за болнична ортопедично- травматологична помощ; условията за извършване на оперативна дейност в структурите за болнична ортопедично-травматологична помощ; процедурите със съответния обем и сложност, по кодове съгласно МКБ-9КМ, които могат да се извършват в структурите в зависимост от нивото на компетентност; образци на документи, специфични за дейността по ортопедия и травматология.

Оперативните интервенции в зависимост от сложността са класифицирани в няколко групи – операции с „малък“, „среден“, „голям“ и „много голям“ обем и сложност. Основната цел, която си поставя проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ е осъвременяване на критерии за качество на оказваната медицинска помощ, регламентиране на дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях и изпълняват дейности в обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“.

Чрез въвеждането на стандарта ще бъде постигнато стандартизирано осъществяване на диагностичната и лечебната дейност в лечебните заведения, осъществяващи дейности в обхвата на медицинската специалност „Ортопедия и травматология“, с което ще се създадат условия за подобряване на дейността и съответно повишаване на удовлетвореността на пациентите от тяхната работа. Въвеждането на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“ няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет и няма да се отрази финансово върху дейността на лечебните заведения, тъй като въведените изисквания към структурите от различните нива на компетентност са в съответствие със сега съществуващите възможности на лечебните заведения за диагностика и лечение на пациентите.

Финансовите и други средства, необходими за осъществяване на дейностите в обхвата на медицинската специалност Ортопедия и травматология при прилагането на новата уредба са в рамките на бюджета на НЗОК за съответната календарна година. Не се налага осигуряването на допълнителен финансов ресурс, тъй като не се предвижда въвеждането на нови дейности. Обществените отношения, предмет на проекта на наредба не са регламентирани в европейското право, тяхната уредба е въпрос на национално решение и от компетентността на отделените държави-членки. С оглед на това не се налага извършването на анализ за съответствие на проекта с правото на Европейския съюз.

Прикачени файлове

standart-ortopediq-tramvatologiq.pdf

Коментари