Публикация

Публикуван е проект за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“

 Публикуван е проект за утвърждаване на медицински стандарт
„Обща и клинична патология“

Целта е да се стандартизират изискванията в областта на медицинската специалност „Обща и клинична патология“ в съответствие на всички останали медицински стандарти


Министерството на здравеопазването публикува на сайта си проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Обща и клинична патология“. Той е изготвен от проф. Савелина Поповска, национален консултант по специалността и други водещи медицински специалисти. Целта на новия проект е да се стандартизират изискванията в областта на медицинската специалност „Обща и клинична патология“ в съответствие на всички останали медицински стандарти. Целия текст на наредбата може да видите в прикачения файл.

Ето и мотивите към проекта: 

Целта на новия проект е да се стандартизират изискванията в областта на медицинската специалност „Обща и клинична патология“ в съответствие на всички останали медицински стандарти, както и да се осъвременят изискванията към структурите, оборудването, персонала и дейностите в областта на тази медицинска специалност. С предложения проект се правят някои съществени промени спрямо сега действащия медицински стандарт "Клинична патология", утвърден с Наредба № 18 от 2002 г., като основните от тях са следните:

1. Определят се високоспециализирани дейности в извънболничната медицинска помощ;

2. Въвеждат се нива на компетентност за структурите в болничната медицинска помощ;

3. Въвеждат се изисквания за изпълнение на дейности в обхвата на молекулярната патология;

4. Въвеждат се примерни панели за диагностициране.

Постъпилият проект бе анализиран от експертите на дирекция „Медицински дейности“, като бяха направени технически и други корекции, по-съществените от които са прецизиране на текстовете по отношение на изискванията за професионалните компетентности и права за осъществяване на дейност от страна на лекар-специалист по клинична патология, лекар-специализант и лекар без специалност. Добавени са също така и текстове, въз основа на които изискванията за структурите в болничната медицинска помощ да важат и за тези в КОЦ и ЦКВЗ, в съответствие с изискванията на ЗЛЗ.

Новият медицински стандарт по клинична патология е изцяло съобразен с политиката на Министерство на здравеопазването за подобряване на медицинските грижи за пациентите и настъпилите промени в нормативната уредба през 2015 и 2016 г.

В проекта се определя основната характеристика на медицинската специалност „Обща и клинична патология” чрез дефиниране на специалността, основните цели и задачи в нейния обхват. Представени са основните видове дейности в обхвата на медицинската специалност – специализирани и високоспециализирани. Описани са интердисциплинарните дейности между клиничната специалност „Обща и клинична патология” и други клинични специалности и дефиниране на взаимодействието и координацията между тях. Регламентирани са изискванията за професионална квалификация за практикуване на специалността – на лекаря-специалист, лекаря- специализант, лекаря без специалност или с друга медицинска специалност, както и на медицинските специалисти от професионално направление „Здравни грижи“. Определени са и изискванията за осъществяване на дейността по специалността – в първичната извънболнична медицинска помощ, специализираната извънболнична медицинска помощ и в лечебните заведения за болнична помощ, комплексни онкологични центрове и центрове за кожно-венерически заболявания в зависимост от нивата на компетентност, като последните са диференцирани по отношение на структурата, персонала, оборудването.

Подробно са разписани изискванията към процеса на осъществяване на дейността и резултатите от нея – преданалитичен, аналитичен и следаналитичен етап, както и по отношение на аутопсионната дейност. Определени са границите на отговорност в диагностично-лечебния процес. Съществено от гледна точка на осигуряване на гарантирано качество на дейността е въвеждането на система за осигуряване на качество на диагностичната дейност в структурите по клинична патология. Въведени са и условия за права, задължения и защита на медицинските и немедицински специалисти, практикуващи в областта на „Обща и клинична патология”. Специално внимание е обърнато към изискванията към документацията.

В отделна част на медицинския стандарт са определени изискванията към осъществяване на дейността по молекулярна патология. Регламентирани са видовете дейности, конкретните изисквания към тях, необходимата документация и интердисциплинарните дейности между молекулярна патология и други медицински специалности.

В приложения към медицинския стандарт са изготвени образци на различни протоколи и бланки.

Въвеждането на медицински стандарт „Обща и клинична патология“ няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет и няма да се отрази финансово върху дейността на лечебните заведения.

Финансовите и други средства, необходими за осъществяване на дейностите в обхвата на медицинската специалност „Обща и клинична патология“ при прилагането на новата уредба са в рамките на бюджета и не се налага осигуряването на допълнителен финансов ресурс.

Обществените отношения, предмет на проекта на наредба не са регламентирани в европейското право, тяхната уредба е въпрос на национално решение и от компетентността на отделените държави-членки. С оглед на това не се налага извършването на анализ за съответствие на проекта с правото на Европейския съюз.

 

Прикачени файлове

Standart_patologia.pdf

Коментари