Публикация

Публикуван е проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“

Публикуван е проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“

С промените се създават възможности за осъществяване на комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични заболявания в структури на лечебни заведения за болнична помощ, както и се регламентират на нов вид услуги


Министерството на здравеопазването публикува на сайта си проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“. Текстът на наредбата може да прочетете в прикачения файл по-долу.

Публикуваме мотивите за проекта с малки съкращения: 

Проектът на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“ е изготвен на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Причините за изготвяне на нов медицински стандарт по педиатрия са свързани с приетите през 2015 г. изменения и допълнения в Закона за лечебните заведения и Закона за здравето, с които се въвежда регламентация на създаването на нов вид лечебно заведение, в което се изпълняват дейности от обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“ - център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания. С промени в двата закона се създават възможности за осъществяване на комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични заболявания в организирани на функционален принцип в структури на лечебни заведения за болнична помощ, както и се регламентират на нов вид услуги - интегрирани здравно-социални услуги за деца, в които също се осъществяват дейности в обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“. В новият стандарт са отразени и промените в Закона за лечебните заведения и подзаконовите нормативни актове, свързани с прецизиране на терминологията, с която се обозначава лечебната дейност, която не представлява активно лечение и с осигуряване на възможност за разкриване в лечебните заведения за болнична помощ на места за краткосрочен престой и за оказване на палиативни грижи.

В проекта на нормативен акт са отразени предложения от лечебни заведения, съсловни организации и други заинтересовани страни във връзка с действащите към момента разпоредби в Наредба № 3 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“ /обн. ДВ бр. 15 от 2014 г./, свързани с установените проблеми по прилагането в практиката на утвърдените изисквания, в т.ч. изисквания за наличие на скъпоструваща апаратура във всяка отделна структура на клиники по педиатрия, които имат разкрити повече от едно педиатрично отделение.

Предложеният проект на наредба има за основна цел да осигури качество на оказваната медицинска помощ по медицинската специалност педиатрия, да осигури условия за проследяване и оценка на физическото и нервно-психическото развитие на детето, първична и вторична профилактика на заболяванията и промоция на здравето, своевременни и качествени диагноза и лечение на заболяванията в детската възраст и защита правата на децата като пациенти. С проекта са заложени и изисквания за хуманизиране и адаптиране на средата в лечебните заведения към психо-емционалните потребности на децата и прилагане на интегрален и комплексен подход на грижи чрез осигуряване на взаимодействие с други специалисти и други сектори в случаите, в които състоянието на детето го изисква. Разписаните разпоредби са в съответствие с основната цел на медицинската специалност педиатрия - съхраняване и подобряване здравето на децата от 0 до 18 години.

Проектът съдържа следните раздели: основна характеристика на медицинската специалност „Педиатрия”; изисквания към лицата, осъществяващи дейност по специалност „Педиатрия”; изисквания за извършване на дейността по педиатрия в извънболничната медицинска помощ; изисквания за оказване на медицинска помощ по педиатрия в структури на лечебни заведения за болнична помощ, с конкретизиране на изискванията по нива на компетентност; изисквания при оказване на медицинска помощ в структури за комплексни медицински грижи за деца с увреждания и хронични заболявания и изисквания за оказване на палиативни грижи за деца в терминално състояние.

С проекта се регламентират изискванията към структурите и дейностите, свързани с опазване на здравето на децата, осъществявани от общопрактикуващите лекари и специалистите педиатри, работещи в първичната, съответно в специализираната извънболнична медицинска помощ. За гарантиране на наблюдението на децата и от специалист с оглед осигуряване на по-високо качество на обслужване в съответствие с особеностите на всеки отделен етап от развитието на детето, в стандарта се препоръчва общопрактикуващият лекар на детето, ако няма специалност педиатрия, периодично да го консултира със специалист - педиатър.

В частта за лечебните заведения за болнична помощ с проекта се залагат изисквания за изпълнение на дейности в обхвата на медицинската специалност „Педиатрия“ в болници за активно лечение по съответни нива на компетентност. Предвидените за всяко ниво на компетентност разпоредби за минимални изисквания към структурите, оборудването, апаратурата и персонал с необходима квалификация са в зависимост от предвидения за всяко ниво на компетентност обхват на дейности, които могат да се изпълняват, както и във връзка с необходимостта от гарантиране на качествено изпълнение и непрекъснатост на тези дейности.

С проекта се въвежда възможност за дейности, които изискват престой на детето в лечебното заведение за болнична помощ не по-дълъг от 12 часа, към клиниката/отделението да се разкриват места за краткотраен престой. С тази разпоредба се дава възможност да бъде намален болничният престой в случаите, когато диагностично-лечебния процес изисква пребиваване на детето в лечебно заведение за болнична помощ за непродължително време.

В проекта на медицински стандарт „Педиатрия“ са въведени изисквания за оказване на медицинска помощ по педиатрия в структури за продължително лечение, както и за палиативни грижи за деца, които могат да бъдат оказвани в лечебни заведения за болнична помощ, в центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, както и в дома. В стандарта са регламентирани и изисквания за предоставяне на комплексни медицински грижи за деца с увреждания в центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания и лечебни заведения за болнична помощ.

Очакваните резултати от прилагането на нормативния акт са осигуряване на ефективен механизъм за предоставяне на качествена медицинска помощ на децата и защита на техните права като пациенти.

Предложените в проекта на медицински стандарт „Педиатрия“ разпоредби не водят до необходимост от допълнителни бюджетни и други финансови средства и няма да са в тежест на бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ, тъй като въведените изисквания към структурите от различните нива на компетентност са в съответствие със сега съществуващите способности на лечебните заведения за диагностика и лечение на децата до 18 години.

Изискванията за оказване на медицинска помощ по специалност педиатрия в лечебните заведения целят да гарантират качество на медицинското обслужване на децата, като обхватът на дейностите, които могат да се изпълняват на всяко ниво, са в зависимост от възможностите на съответното лечебно заведение да осигури необходимите за това структурни и кадрови ресурси. Допълнително с проекта се дава облекчение за клиники по педиатрия, в които има разкрити отделения, утвърдените към момента изисквания за наличие на високотехнологична, скъпоструваща апаратура, да бъде изискуема за клиниката като цяло, а не за всяко отделно отделение в нея, както досега. С това се дава възможност за по-голяма финансова стабилност на лечебните заведения чрез по- рационално използване на наличната в тях апаратура.

Със наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Педиатрия“ се правят промени и в съдържанието на наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, издадена от министъра на здравеопазването на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

Причините за промените в наредбата са свързани с необходимостта от недвусмислено и еднакво прилагане на отделни текстове от стандарта. С въведените текстове се прецизира и формулира по недвусмислен начин възможността за функционално обединение на отделни структури (помещения, зони и др.), в които се осъществяват дейности, непряко свързани с медицинската дейност, осъществявана в центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения на лечебните заведения за болнична помощ – складови, архивни, административни и други помощни помещения. С цел унифицирано тълкуване и прилагане на текстовете в стандарта, в които определянето на капацитета на спешните структури е обвързано с броя на приемите в спешно отделение е дадено определение на показателя „брой приеми в СО годишно“.

Във връзка с липсата на окончателно решение по оспорването на утвърдения медицински стандарт „Спешна медицина“ в частта изисквания към спешните отделения в лечебни заведения за болнична помощ и целесъобразността тези изисквания да влязат в сила след произнасяне на Върховния административен съд, е удължен срокът, в който лечебните заведения за болнична помощ със съществуващи структури по спешна медицина към датата на влизане в сила на наредбата са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на медицинския стандарт.

Предложените в проекта на медицински стандарт „Спешна медицина“ разпоредби не водят до необходимост от допълнителни бюджетни и други финансови средства и няма да са в тежест на бюджетите на изпълнителите на медицинска помощ, тъй като не въвеждат допълнителни изисквания към структурите за спешна медицина.

Прикачени файлове

Standart pediatria.pdf

Коментари