Публикация

Публикуван е проект за наредба за медицински стандарт "Ревматология"

Публикуван е проект за наредба за медицински стандарт "Ревматология"

Проектът дефинира ключовите елементи на профилактичните и диагностично-лечебните дейности в областта на медицинската специалност


Министерството на здравеопазването публикува на сайта си проект за наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“. Пълния текст на наредбата може да прочетете в прикачения файл по-долу. 

Публикуваме мотивите за проекта с малки съкращения:

Причини, които налагат приемането на нормативния акт са свързани с Решение № 14167 от 22.12.2015 г. петчленен състав на Върховен административен съд на Република България, което остави в сила Решение № 7707/25.06.2016 г. по адм. д. № 1132/2015 г. на тричленен състав на съда, с което Наредба № 15 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“ е отменена като незаконосъобразна. С отмяната на наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“ се създава празнота в закона, която възпрепятства прилагането на ефективни механизми и обективни критерии за гарантиране на качеството на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност Ревматология и осигуряване на защитата на правата на пациентите. Освен това се създават затруднения за изготвяне на разрешения за осъществяване на лечебна дейност на лечебни заведения за болнична помощ със структури по ревматология, невъзможност за определяне на нива на компетентност на структурите по ревматология, както и липса на обективни критерии за контрол на качеството на извършваните медицински дейности.

В проекта на медицинския стандарт се определят основните задачи на медицинската специалност „Ревматология”, а именно профилактиката, диагностиката, лечението и рехабилитацията на пациенти със следните ревматични болести: възпалителни и дегенеративни ставни заболявания, заболявания на съединителната тъкан, болести на костите, болести на меките тъкани, болести, причинени от кристали и наследствени болести на опорно - двигателния апарат. Той дефинира и ключовите елементи на профилактичните и диагностично-лечебните дейности в областта на медицинската специалност.

В съответствие с обхвата на медицинската специалност „Ревматология“ е посочено и наличието на припокриващите области с други медицински специалности, като са определени и областите на взаимодействие между тях.

В съответствие с това, медицинският стандарт по медицинската специалност „Ревматология“ установява изискванията за осъществяване на дейността както към структурите в извънболничната медицинска помощ, така и към структурите от различните нива на компетентност в болничните лечебни заведения, осъществяващи дейности по медицинската специалност „Ревматология“. Те представляват изисквания към средата, в която се осъществява дейността, и към способностите, с които структурите трябва да разполагат, за да могат да предоставят медицинската услуга с установеното качество. Определена е и необходимата професионална компетентност от страна на медицинските специалисти за изпълнение на дейности от обхвата на медицинската специалност с оглед качествено изпълнение на дейността. Изискванията, установени в стандарта създават условия за организиране осъществяването на диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност, както и дейността по предоставяне на грижи за пациентите в лечебните заведения, изпълняващи дейности по медицинската специалност „Ревматология“ в съответствие с наредбата на министъра на здравеопазването по чл. 46, ал. 3 и чл. 57, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.

Основната цел, която си поставя наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Ревматология“ е установяването на критерии за качество на оказваната медицинска помощ, регламентиране на дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях и изпълняват дейности в обхвата на медицинската специалност „Ревматология“ и осигуряване защита на правата на пациента. Критериите са определени за извършваните диагностично-лечебни дейности и за дейностите по профилактика в обхвата на медицинската специалност в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи.

Очакваните резултати от въвеждането на медицински стандарт „Ревматология“ са свързани със създаване на условия за подобряване на дейността на лечебните заведения и качеството на предлаганите от тях услуги и съответно повишаване на удовлетвореността на пациентите от тяхната работа. Чрез въвеждането на стандарта ще бъде постигнато стандартизирано и качествено осъществяване на диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност в лечебните заведения, осъществяващи дейности в обхвата на медицинската специалност Ревматология и подобряване качеството на живот на ревматологично болните, намаляване на инвалидизацията и осигуряване на по-бързата им ресоциализация.

Съгласно текста на стандарта, дейности по ревматология освен в самостоятелни структури (отделения, клиники), могат да бъдат осъществявани и в клиника/отделение по вътрешни болести или кардиология без да се разкрива обособена структура, като легла от клиниката/отделението по вътрешни болести или кардиология се използват за осъществяване на дейности по по ревматология. Стандартът допуска определен обем от медицински дейности, необходими за провеждане на диагностично-лечебния процес при пациентите (клинична лаборатория, физикална и рехабилитациона медицина и др.) да бъдат изпълнявани както от собствени на лечебното заведение структури, така и по договор с друго лечебно заведение, като не е установено задължението тези структури да бъдат разположени на територията на болницата. Така например физиотерапевтичните процедури при остро влошаване на пациентите могат да бъдат отложени във времето и изпълнявани отделно, което не налага физиотерапевтичното отделение да присъства на територията на самата болница.

Същевременно, ревматично болните при влошаване (с активност на заболяването, която налага хоспитализация) са трудно подвижни, със значително ограничение на двигателните им функции. Във връзка с естеството на ревмотологичните заболявания, обуславящи прогресивно нарушение на двигателните функции на пациентите в хода на заболяването, стандартът въвежда изискване някои от дейностите по прилаганите основни диагностични методи (дейности по образна диагностика) да бъдат изпълнявани на територията на лечебното заведение. Това обаче няма да доведе до затруднения за изпълнители на медицинска помош, тъй като и към настоящия момент, структурите по образна диагностика, необходими за изпълнението на стандарта, са част от структурата на болницата и не се налага закупуване на нова апаратура.

 

Прикачени файлове

Standart-revmatologia.pdf

Коментари