Публикация

Публикуван е проект на наредба за медицински стандарт „Гръдна хирургия“

Публикуван е проект на наредба за медицински стандарт „Гръдна хирургия“

В проекта се определят лечебните заведения и структурите в тях, които могат да осъществяват дейностите по нея, както и самите области на дейност


Министерството на здравеопазването публикува на сайта си  проект на наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“. Може да прочетете целия текст на наредбата в прикачения по-долу файл.

Ето и мотивите за проекта с малки съкращения:

Причини, които налагат приемането на нормативния акт, са свързани с необходимостта да се създадат ефективни механизми и обективни критерии за гарантиране на качеството на оказваната медицинска помощ в обхвата на медицинската специалност Гръдна хирургия и осигуряване на защитата на правата на пациентите.

В проекта се определя основната характеристика на медицинската специалност Гръдна хирургия, като се определят лечебните заведения и структурите в тях, които могат да осъществяват дейностите по нея, както и самите области на дейност.

Във втората основна част на проекта са представени изисквания към лицата, осъществяващи професионална дейност по специалността, като са дефинирани в зависимост от това дали става въпрос за лекар с придобита специалност, без специалност или специализиращ лекар. Представени са изискванията и за осъществяване на високоспециализирани дейности в областта на медицинската специалност Гръдна хирургия, както и тези към медицинските специалисти, осъществяващи здравни грижи.

Третата част на проекта включва изискванията за осъществяване на дейността по специалността. По отделно са представени изискванията за осъществяване на дейността по гръдна хирургия в специализираната извънболнична медицинска помощ, в лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове. Включени са изискванията към структурата, персонала, оборудването и медицинската апаратура. Представени са принципите за поведение при спешни животозастрашаващи състояния.

Относно стационарното лечение на пациентите в обхвата на специалността са представени изискванията към нивата на компетентност, вкл. и по отношение на комплексните онкологични центрове. Подробно са разписани изискванията към операционния блок. Уточнен е обхватът на дейностите, които могат да се осъществяват на всяко едно ниво на компетентност в структурите по гръдна хирургия.

Оперативните интервенции в зависимост от сложността са класифицирани в няколко групи – операции с „много голям“, „голям“, „среден“ и „малък“ обем и сложност и оперативни интервенции, подходящи за „еднодневна“ хирургия.

Конкретизирани са допълнителните структури и медицинска апаратура, необходими за осъществяване на дейностите по специалността Гръдна хирургия в зависимост от нивото на компетентност.

Регламентирани са основните изисквания към организацията на дейността и вътрешните и външните взаимодействия относно приема на болните, предоперативния период, оперативната дейност, следоперативния период. Представени са изискванията към резултатите от осъществяване на дейността – количествени и качествени показатели.

Основната цел, която си поставя наредбата за утвърждаване на медицински стандарт „Гръдна хирургия“ е установяването на критерии за качество на оказваната медицинска помощ, регламентиране на дейността на лечебните заведения и на медицинските и другите специалисти, които работят в тях и изпълняват дейности в обхвата на медицинската специалност „Гръдна хирургия“ и осигуряване защита на правата на пациента. Критериите са определени за извършваните диагностично-лечебни дейности в обхвата на медицинската специалност в съответствие с утвърдените от медицинската наука и практика методи.

Очакваните резултати от въвеждането на медицински стандарт „Гръдна хирургия“ са свързани със създаване на условия за подобряване на дейността на лечебните заведения и качеството на предлаганите от тях услуги и съответно повишаване на удовлетвореността на пациентите от тяхната работа. Чрез въвеждането на стандарта ще бъде постигнато стандартизирано и качествено осъществяване на диагностичната и лечебната дейност в лечебните заведения, осъществяващи дейности в обхвата на медицинската специалност Гръдна хирургия и подобряване качеството на живот на пациентите, намаляване на инвалидизацията и осигуряване на по-бързата им ресоциализация.

Въвеждането на медицински стандарт „Гръдна хирургия“ няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет и няма да се отрази финансово върху дейността на лечебните заведения, тъй като въведените изисквания към структурите от различните нива на компетентност са в съответствие със сега съществуващите способности на лечебните заведения за диагностика и лечение на пациентите.

Прикачени файлове

Standart grudna_hirurgia.pdf

Коментари