Публикация

ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСАТА НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТНОСНО ПРОТИВОГРИПНАТА ВАКСИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Това проучване разглежда нагласата на лекарите да се ваксинират против сезонен грип и застъпничеството им в полза на ваксинацията в България. Анализираните данни са събрани между ноември-декември 2015г...


ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСАТА НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТНОСНО ПРОТИВОГРИПНАТА ВАКСИНАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

полк.доцент Андрей Галев¹, дм, проф. Гаел Вали-Туранго², проф. Л. Киров³

¹ – Българско сдружение по превантивна медицина, ² – Кралски медицински институт,  Глазгоу, ³ – Българско сдружение на общопрактикуващите лекари

Това проучване разглежда нагласата на лекарите да се ваксинират против сезонен грип и застъпничеството им в полза на ваксинацията в България. Анализираните данни са събрани между ноември-декември 2015г.  Участниците в проучването са основно жени – общопрактикуващи лекари или лекари със специалност. Анализът на мненията на участниците относно противогрипната ваксина разкрива две отличаващи се групи.  По-голямата част (64%) се характеризират с решително експертно мнение по въпроса за противогрипната ваксинация, докато останалите изразяват положителна, но умерена ангажираност към противогрипната ваксинация, като тя е свързана с различното ниво на опит с ваксината. Групата с експертно мнение много вероятно са били ваксинирани против грип през последната година (76%) в сравнение с онези в групата с умерено мнение  (47%). Предполагаемото поведение към бъдещо ваксиниране варира значително между двете групи. Много по-голяма част от ангажираните експерти  (76%) са предположили, че ще се ваксинират против грип през идващата година в сравнение със здравните работници в умерената (46%) група. Отношението на участниците в анкетата по въпроса за застъпничеството им в полза на ваксината разкрива три отличаващи се мнения. По-голямата част от участниците (55%) се характеризират с експертно мнение под натиск  в полза на ваксинацията, докато втората най-голяма група (27%) се характеризира с автономно (самостоятелно) експертно мнение. И накрая, последната група (19%) се характеризира с несигурно мнение. Трите различни мнения са свързани с различно поведение, като тези със самостоятелно експертно мнение и експертно мнение под натиск по-вероятно ще препоръчват ваксинацията в сравнение с онези с несигурно мнение, макар разликата да се изразява само в различни проценти на ваксинираните. И в трите групи, лекарите по-вероятно ще ваксинират тези пациенти, които са платили ваксината си, отколкото онези, чиято ваксина е поета от държавата. От тези изводи произтичат и насоките в които трябва да се работи за промяна на отношението на лекарите към противогрипната ваксинация. За ваксинирането на медицинските спeциалисти с противогрипна ваксина първата насока за действие е утвърждаване на увереността, че ваксината е ефикасна, а втората е засилване на убедеността, че противогрипната ваксина е ценно средство за опазване на здравето и благополучието на лекаря, на неговите близки и на пациенти му. По отношение на застъпничеството на практикуващите лекари в полза на ваксинацията първата цел е засилване на убедеността им, че пропагандирането има ефект, а втората насока е подпомагане на медицинските специалисти с недостатъчни познания как да убеждават пациентите си за ползата от ваксинация.

Ключови думи: противогрипна ваксинация, отношение на лекарите, пропагандиране на ваксинацията

Целият материал може да прочетете тук

 

STUDY OF HEALTH WORKERS ATTUTUDE TOWARDS FLU VACCINATION IN BULGARIA

Andrey Galev, MD, PhD, prof. Gaelle Vallee-Tourangeau, L. Kirov, PhD

¹ – Bulgarian association of preventive medicine, ² – Royal Medical Institute, Glasgow, Scotland, ³ – Bulgarian association of general practitioners

This study explores the physicians’ attitude towards flu vaccination and their advocacy for vaccination in Bulgaria. The analyzed data were collected between November and December 2015. The participants were mainly women – general practitioners or physicians with specialty. The analysis of the participants’ attitude towards flu vaccination reveals two separate groups. Larger group (64%) has a strong expert opinion towards flu vaccination, while the rest express positive, but constrained involvement in flu vaccination. Both groups engagement is linked with different level of experience with the vaccine. The expert opinion group is more likely to have been vaccinated against flu previous season (76%) in comparison with the moderate attitude group (47%). The presumable course of action towards future vaccination varies significantly between the two groups. Larger part of the expert group suggests they will vaccinate themselves next year compared with the health workers from the moderate attitude group. The participants’ attitude towards flu vaccination advocacy reveals three distinguished groups. Larger part of them (55%) expresses expert opinion under pressure in favor of vaccination, while the second place group (27%) shows autonomous expert opinion. And finally the last group (19%) is characterized by uncertain opinion towards vaccine advocacy. The three different opinions are linked with different vaccination approach. Those with autonomous expert opinion and expert opinion under pressure more probably will recommend vaccination in comparison with those with uncertain opinion towards vaccine advocacy, although the difference would be only the percentage of vaccinated patients. In all three groups the physicians more probably will vaccinate those patients who paid for their vaccine, but not the patients whose vaccine was paid by the state. From the drown conclusions the directions to change the physicians attitude towards flu vaccination can be shaped. The first direction to work for health workers vaccination is to improve doctors’ opinion that the vaccine is effective, and the second is to enhance the doctors’ feelings that the flu vaccination is a valuable mean for protecting his/her health and well-being as well as the health and well-being of his/her family and patients. The first goal for physicians’ vaccination advocacy improvement will be increasing their feeling that it has effect for their patients, and the second is endorsement of medical specialists with low knowledge how to advocate vaccination.

Key words: flu vaccination, physician attitude, vaccination advocacy

To read the entire article, click here

Коментари