Публикация

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОПУЛАЦИОНЕН ОНКОЛОГИЧЕН СКРИНИНГ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИ

В България все още не съществува работещ модел на популационен онкологичен скрининг, въпреки опитите за въвеждане на такъв и дебатите по проблема...


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОПУЛАЦИОНЕН ОНКОЛОГИЧЕН СКРИНИНГ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИ

Нигяр Джафер – ФОЗ – МУ Варна

 

В България все още не съществува работещ модел на популационен онкологичен скрининг, въпреки опитите за въвеждане на такъв и дебатите по проблема. Целта на нашето качествено изследване бе да проучим мнението и вижданията на медицински експерти, които познават и работят в българската здравна система, относно възможен теоретичен организационен модел за провеждане на популационно-базирана скринингова онкологична програма, подходяща за малки и отдалечени населени места. Коментира се наличието на чужди модели, приложими за България; възможностите за мотивация на здравните професионалисти за прилагане на реално действаща такава в условията на съвременната здравна система; както и да се дадат препоръки за промяна на настоящата организация на вторична онкологична профилактика.

Проведени са двадесeт полу-структурирани интервюта с отворени въпроси с експерти по посочените проблеми. Записите на интервютата са анализирани с цел да се идентифицират общи и противоположни мнения, изразени от експертите.

Ключови думи:популационен онкологичен скрининг, модел, организация

Целият материал може да прочетететук

 

 

ORGANISATION OF POPULATION – BASED CANCER SCREENING IN BULGARIA – EXPERT SUGGESTIONS

Nigyar Dzhafer – FSH – MU Varna

 

A working population-based cancer screening model is still absent in Bulgaria despite the attempts to introduce one and the ongoing debate surrounding the problem. The aim of our qualitative examination was to examine the opinion and views of medical experts, who have insight into and work within the Bulgarian health system, in relation to a potential theoretical organisational model for the introduction of population-based cancer screening programme, appropriate for small and distant locations. Other points discussed with the experts included commentary in relation to the existence of foreign models which can be applied in Bulgaria, the opportunities for motivating health professionals to apply a working programme within the modern healthcare system as well as the provision of suggestions for changes in the current organization for secondary cancer prevention.

Twenty semi-structured open-question interviews were carried out with the experts in relation to the issues highlighted above. The recordings from the interviews were analysed with the aim of identifying the common and opposing views expressed by the experts.

Keywords: population-based cancer screening, model, organization

To read the entire article, click here

Коментари