Публикация

Определени са държавните болници, които ще кандидатстват за еврофинансиране


Близо 20 държавни болници в страната ще могат да кандидатстват за средства по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013 г.), съобщи Министерството на здравеопазването.

Лечебните заведения са определени според концепцията за преструктуриране на болничната помощ. Целта е те да се превърнат във високотехнологични болници.

Сумата, която се отпуска за държавните болници по програмата, е 79,9 млн. лв. Парите трябва да се използват за ремонти, реконструкция и оборудване. Максималният размер на всеки един от проектите е 10 млн. лв.

Стойността на безвъзмездната помощ по процедура „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” е общо 148 млн. лева. Бенефициент е Министерството на здравеопазването.

За домовете за медико-социални грижи за деца до 3 години са предвидени 10 млн. лв. В системата на МЗ в страната има 32 подобни заведения. Финансирането ще се определя според анализ на състоянието им и потребностите на децата в тях, съгласно визията за деинституционализация.

58 млн. лв. ще се дадат за обновяването и модернизацията на лъчеапаратурата. Всеки от проектите може да бъде в размер от 5 до 30 млн. лв. Очаква се да се финансират три лечебни заведения за лъчетерапия. Те също са определени според Концепцията за преструктуриране на болничната помощ у нас. В тях се извършва химио- и лъчелечение и има нужните специалисти за осъществяване на тези дейности.

Сроковете за кандидатстване по процедурата са различни за отделните кандидати. За болниците това са 31 март и 30 септември 2010 г., а социалните домове - 31 януари 2011 г.

Всяко проектно предложение ще включва задължително комбинация от инвестиционен компонент - ремонт, реконструкция, мерки за енергийна ефективност и доставка на оборудване.

До края на март здравното министерство ще представи в регионалното министерство средносрочна рамкова инвестиционна програма и проектните фишове на болниците. След това те ще бъдат оценени.

Предимство ще се дава на проектни предложения, насочени към доставка на високоспециализирана апаратура и постигане на равномерно разпределение на дейностите в различните региони на страната, уточнява МЗ.

При успешно реализиране на оперативната програма България ще може да кандидатства от 2014 г. за европейско финансиране в областта на здравеопазването в размер на 3 млрд. евро.

В средата на тази година се очаква МРРБ  да открие и нова процедура за финансиране на общински болници. Тя ще е на стойност 140 млн. лв.

Коментари