Публикация

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве-''МБАЛ-Хасково''АД

Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве-''МБАЛ-Хасково''АД

В '' МБАЛ-ХАСКОВО ” АД – гр.Хасково работи безплатен Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.


Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве е  разкрит в

Акушеро-гинекологично отд.  на  ‘’МБАЛ-Хаскво’’АД

В него ще се осигурява комплексно обслужване на бременни жени и деца с увреждания , с хронични заболявания и недоносени деца.

Основната цел на центъра за майчино и детско здраве е подобряване на извънболничното здравно обслужване на деца, бременните жени и майките, чрез предоставяне на комплекс от здравно-социални услуги от центъра.

В центъра ще се предоставят БЕЗПЛАТНО специализирани консултации от медицински/лекари/ и немедицински специалисти/психолог и социален работник/  за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца, родилки и бременни с патология на бременността на място в центъра или в дома по искане на лекар или по преценка на специалистите.

Психологът ще оказва психологическа подкрепа и консултиране на деца с увреждания и хронични заболявания, на родителите или настойниците  на тези деца, родилки и бременни с патология на бременоста в хода на тяхното болнично лечение или амбулаторно проследяване и лечение. Той ще работи и с майки , които искат да изоставят децата си и с жени  родили деца с увреждания, тежки заболявания и недоносени деца.

Социалният работник осигурява връзка и насочване към социалните служби при необходимост от социални услуги за деца с увреждания и хр.заболявания и бременни жени.

Потребителите могат да бъдат насочвани към центъра от общопрактикуващи лекари /ОПЛ/, лекари от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ, лечебни заведения, включително и специализирани институции за деца /ДМСГД/ и родилни отделения, медицински и немедицински специалисти от детски заведения /детски ясли, обединени детски заведения/, здравни медиатори, служители в дирекциите за социално подпомагане, в частност в отделите „Закрила на детето”, местни власти, доставчици на социални услуги, семейно-консултативни центрове и други структури, предоставящи услуги за деца и семейства на територията на област Хасково.

Потенциалните потребители могат да заявят желание за ползване на услугите на Центъра и самостоятелно.

Центърът предоставя услуги на потребители само на територията на съответната област, на която е разкрит.

Запитвания и заявки за консултативни прегледи ще се приемат всеки работен ден от 8.00ч до 16.30ч на  тел: 0893 325308 и 038 606 802 – Даниела Димова- координатор,    e-mail: cmdz@abv.bg

Кабинета се намира на първия етаж в Акушеро-гинекологично отделение към МБАЛ Хасково, вдясно след главния вход.

 

Коментари