БЛС иска министър Москов да отмени наказанието на патолога от КОЦ Пловдив
17.11.16
Комплексен онкологичен център
Комплексен онкологичен център
Лечебно заведение

БЛС иска министър Москов да отмени наказанието на патолога от КОЦ Пловдив

БЛС иска министър Москов да отмени наказанието на патолога от КОЦ Пловдив

Заповедта е издадена без да е налице нито едно влязло в сила наказание за извършено нарушение от страна на д-р Петко Маслев

Българският лекарският съюз /БЛС/ настоява за незабавно оттегляне на заповедта на министъра на здравеопазването относно наказание на патолога д-р Петко Маслев. Това се посочва в становище на съсловната организация, публикувано на интернет страницата й.

Преди дни министър Москов издаде заповед за отнемане на лекарските права на д-р Маслев - патолог от Комплексен онкологичен център /КОЦ/ в Пловдив за 2 години. 

Ето и становището на БЛС без редакторска намеса:

Българският лекарски съюз всякога е изповядвал вярата, че човешкият живот и личното здраве са висша и неприкосновена ценност. Винаги сме се придържали към стремежа да предоставим качествена и навременна медицинска помощ, независимо от пречките и изпитанията, на които ни подлага нашата система на здравеопазване. 

Убедени сме, че житейската и професионалната философия на медицинската дейност не дават повод за съмнение, че благото за пациента е основната ни мисия.

Водени от горното приемаме за недопустимо използването на недоказани твърдения за извършени административни нарушения, без конкретно административнонаказателно производство и без неопровержимо установена вина, с цел бламиране на един или друг лекар, конкретно или произволно лечебно заведение. 

За пореден път ОТБЕЛЯЗВАМЕ, че подобно поведение всява неоправдан страх в обществото, петни медицинската професия и вреди на системата на здравеопазване. Вредите са както за настоящите ни колеги и настоящите им пациенти, така и за тези след тях. 

Именно в такава фактическа обстановка и при нарушение на закона е постановена заповедта, с която е отнето правото на д-р Петко Маслев да упражнява медицинска професия в Република България за срок от 2 години, издадена на основание чл. 193, ал.1, т.1 от Закона за здравето. 

Този акт на Министъра на здравеопазването не е съобразен нито с процедурата по извършване на проверки от Изпълнителна агенция "Медицински одит", по реда на Наредба № 14 от 20 април 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от изпълнителна агенция "Медицински одит", във вр. с чл. 116б и чл. 116в от Закона за здравето, НИТО С ИМПЕРАТИВНИТЕ постулати на административносанкционното производство, съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

Без да е налице нито едно влязло в сила наказание за виновно извършено нарушение от страна на д-р Маслев, същият е санкциониран за повторност. Това е сторено в противовес на конкретната дефиниция на понятието повторност в т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, според която "повторно е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид." 

Оказва се, че е наложена най-тежката принудителна мярка, отнето е конституционното право на труд, на упражняване на професия, на едно лице, чието предполагаемо деяние не е установено по предвидения ред. 

Липсата на административнонаказателно производство по установяване на съответното деяние и съставлява ли то нарушение по смисъла на чл. 6 от Закона за административните нарушения и наказания е лишило д-р Маслев от право на защита, по смисъла на чл. 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Напомняме, че за подобни нарушения на цитираната разпоредба Република България е осъждана многократно от Европейския съд по правата на човека. 

Без да се впускаме в изброяване на всички нарушения на законовите разпоредби от цитираните по-горе актове, призоваваме за незабавно оттегляне на заповедта и стриктно спазване на административнонаказателната процедура.

Мнения