Публикация

БЛС иска министър Москов да отмени наказанието на патолога от КОЦ Пловдив

Заповедта е издадена без да е налице нито едно влязло в сила наказание за извършено нарушение от страна на д-р Петко Маслев


Българският лекарският съюз /БЛС/ настоява за незабавно оттегляне на заповедта на министъра на здравеопазването относно наказание на патолога д-р Петко Маслев. Това се посочва в становище на съсловната организация, публикувано на интернет страницата й.

Преди дни министър Москов издаде заповед за отнемане на лекарските права на д-р Маслев - патолог от Комплексен онкологичен център /КОЦ/ в Пловдив за 2 години. 

Ето и становището на БЛС без редакторска намеса:

Българският лекарски съюз всякога е изповядвал вярата, че човешкият живот и личното здраве са висша и неприкосновена ценност. Винаги сме се придържали към стремежа да предоставим качествена и навременна медицинска помощ, независимо от пречките и изпитанията, на които ни подлага нашата система на здравеопазване. 

Убедени сме, че житейската и професионалната философия на медицинската дейност не дават повод за съмнение, че благото за пациента е основната ни мисия.

Водени от горното приемаме за недопустимо използването на недоказани твърдения за извършени административни нарушения, без конкретно административнонаказателно производство и без неопровержимо установена вина, с цел бламиране на един или друг лекар, конкретно или произволно лечебно заведение. 

За пореден път ОТБЕЛЯЗВАМЕ, че подобно поведение всява неоправдан страх в обществото, петни медицинската професия и вреди на системата на здравеопазване. Вредите са както за настоящите ни колеги и настоящите им пациенти, така и за тези след тях. 

Именно в такава фактическа обстановка и при нарушение на закона е постановена заповедта, с която е отнето правото на д-р Петко Маслев да упражнява медицинска професия в Република България за срок от 2 години, издадена на основание чл. 193, ал.1, т.1 от Закона за здравето. 

Този акт на Министъра на здравеопазването не е съобразен нито с процедурата по извършване на проверки от Изпълнителна агенция "Медицински одит", по реда на Наредба № 14 от 20 април 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от изпълнителна агенция "Медицински одит", във вр. с чл. 116б и чл. 116в от Закона за здравето, НИТО С ИМПЕРАТИВНИТЕ постулати на административносанкционното производство, съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания. 

Без да е налице нито едно влязло в сила наказание за виновно извършено нарушение от страна на д-р Маслев, същият е санкциониран за повторност. Това е сторено в противовес на конкретната дефиниция на понятието повторност в т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, според която "повторно е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид." 

Оказва се, че е наложена най-тежката принудителна мярка, отнето е конституционното право на труд, на упражняване на професия, на едно лице, чието предполагаемо деяние не е установено по предвидения ред. 

Липсата на административнонаказателно производство по установяване на съответното деяние и съставлява ли то нарушение по смисъла на чл. 6 от Закона за административните нарушения и наказания е лишило д-р Маслев от право на защита, по смисъла на чл. 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Напомняме, че за подобни нарушения на цитираната разпоредба Република България е осъждана многократно от Европейския съд по правата на човека. 

Без да се впускаме в изброяване на всички нарушения на законовите разпоредби от цитираните по-горе актове, призоваваме за незабавно оттегляне на заповедта и стриктно спазване на административнонаказателната процедура.

" }-->

Коментари