Публикация

Кога инвалидността се определя пожизнено?

Това става освен при състояния без възможност за пълно или частично възстановяване, така и при някои очни, неврологични и бъбречни заболявания, отбелязва ЦЗПЗ


Сроковете, за които се издават решенията на Трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК), се определят с наредбата за медицинската експертиза на работоспособността. Общото правило, съгласно чл. 69, ал. 1 от наредбата, е, че решенията се издават за срок от 1 до 3 години. 

 

Предвидени са две възможности за определяне на инвалидност пожизнено:

- „При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване”;

- „При лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване”;

Това са общите разпоредби. Освен тях в Наредбата са посочени и три случая на конкретни заболявания, за които инвалидността се определя пожизнено:

1. При очни заболявания, когато са налице „невъзвратими морфологични изменения в очните придатъци, преден очен сегмент, пречупващи среди и заден очен сегмент, решението е с пожизнен срок, независимо от зрителните функции.”

2. При заболявания на нервната система, когато има „увреждания с дефинитивен и невъзвратим характер”.

3. При бъбречни заболявания, когато има хронична бъбречна недостатъчност, но „само за случаи, които не подлежат на трансплантация (доказано с медицински документ).”

Защо Министерството на здравеопазването е конкретизирало само тези три случая, а не всички възможни състояние не е ясно, но е факт. 

При всички останали случаи комисията (ТЕЛК) преценява дали състоянието е дефинитивно, или не.

___

Информацията е публикувана на сайта на Центъра за защита правата в здравеопазването.

Коментари