Публикация

БЛС с методика за остойностяване на медицинските дейности

БЛС с методика за остойностяване на медицинските дейности

Чрез нов подход ще се ликвидира възможността за лобиране и изкривяване на финансирането, изтъква съсловната организация


Работна група от експерти от Българския лекарски съюз е разработила методика за остойностяване на медицинските дейности, съобщава съсловната организация

След близо година проучвания на теоретични разработки и чуждестранен опит тя е била представена на вниманието на Националния съвет (НС) на БЛС. Тя вече е приета от комисия, определена от НС на БЛС. Предстоят следващите необходими етапи за официализирането й, които трябва да завършат с утвърждаване от Събор на лекарския съюз, представяне на Министерството на здравеопазването и приемане като нормативен акт.

В изработването на методиката са участвали замесник-председателят на съсловната организация д-р Галинка Павлова, д-р Георги Ставракев, д-р Здравко Димитров, д-р Павлина Здравкова, д-р Таня Аврамова, д-р Георги Цигаровски, д-р Иван Йоцов.  

 

Какво е наложило създаването й?

До момента няма изработена система за остойностяване на труда (физически и интелектуален), вложен от медицинските специалисти за извършване на отделна лечебна, диагностична и профилактична дейност. За сега този труд е остатъчна величина при точно определени други разходи. За да се преодолее това неудобство, специалистите  избират условно приета единица за сравнение - „общ преглед“. При сравняване на медицинските дейности с тази единица, се стига до обективно определяне разликите между отделните медицински дейности, както и до обективно отчитане специфичните условия за извършването им.

Очаква се методиката да намали напрежението между специалистите, всеки от които е убеден, че неговата дейност е най-тежка. С новия подход ще се ликвидира възможността за лобиране и изкривяване на финансирането и ще се изработят обективни правила и алгоритми за добра медицинска практика. Методиката ще позволи въвеждане на клинични пътеки, включващи заболявания, които изискват дейности със сходен коефициент на тежест, а при желание може да се стигне до преминаване към диагностично-свързани групи.

Тя ще е от полза и за бъдещите планове за финансиране на здравния сектор. Не е без значение възможността за стимулиране на медиците към придобиване на нови компетентности и по-висока квалификация. Очаква се също да спомогне за по-справедливото разпределение на възнагражденията, според вложения труд, на медицинските специалисти, включително на професионалистите по здравни грижи.

Как практически методиката ще се ползва?

Въвежда се базисен коефициент - Кб, който е цифровото изражение на вложения физически и интелектуален труд във всяка медицинска дейност, отнесена към вложения труд на условно приетата единица „общ медицински преглед”, без да се вземат в предвид специфичните условия за изпълнение. На бордовете по специалности ще бъде предложено да определят коригиращи коефициенти – Кк, за всяка една дейност, като се има предвид къде се упражнява, в какво време, при каква възраст на пациента и т.н. (А, Б, С…). Действителният базисен коефициент за тежест - Кд, за всяка конкретно извършена медицинска дейност се определя от сумата на базисния коефициент и  роизведението от сбора на коригиращите коефициенти и базисния за всяка отделна дейност:
Кд=Кб+Кб(А+Б+В+Д+Е)

Така се стига до тоталния коефициент за тежест на клиничен  случай - Кт, който е сумата от коригираните действителни базисни коефициенти на всички медицински дейности, извършени при лечение и изследване на пациента: Кт= Кд1+Кд2+Кд3 и т.н.

Тази методика ще се развива и усъвършенства. Коментарите и предложенията по нея могат да се изпращат в БЛС на адрес -  София, бул. „Иван Гешов” №15.

" }-->

Коментари