Публикация

Наредба ще определи допустими нива на електромагнитните полета


Четири зони за въздействие на електромагнитните полета ще се обособят у нас. Това се предвижда в проекта за Наредба за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в честотния обхват от 0 Hz до 300 GHz, излъчвани от стационарни източници, както и изискванията за тяхното прилагане.

Зоните се определят в зависимост от времето на пребиваване на хората там, като за всяка ще се конкретизират различни пределно допустими нива на излъчванията, съобщава Министерството на здравеопазването

Около всеки стационарен източник ще има зона за защита на населението от вредното му въздействие. Тя се проверява чрез измерване на най-малко три точки, където според изчисленията се очакват най-високи стойности.

 За базови станции на мобилните далекосъобщителни мрежи с изходна мощност до 10 W не се изчислява такава хигиенно-защитна зона.

Въвеждането на обектите в експлоатация се извършва само при съответствие на стойностите на електромагнитното поле с максимално допустимите нива. Контролът се извършва от органите на държавния здравен контрол. Това става при постъпили сигнали от граждани, юридически лица, държавни и общински органи.

Измерванията се извършват в присъствието на представител на обекта, източник на електромагнитни лъчения, както и на собственика на жилището/обществената сграда, в която то се провежда.

При обектите, за които са отчетени нива, превишаващи максимално допустимите, се извършват контролни проверки и измервания най-малко два пъти за една година. За такива обекти регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве създават и съхраняват досиета, които включват адрес на обекта, източник на електромагнитни полета, характеристика на електромагнитните полета - местоположение, вид, брой, мощност, нива на излъчване по документация, прогнозен брой засегнати хора, постъпили сигнали, протоколи от извършени проверки, санкции.

Обектите, които излъчват силни електромагнити полета, ще трябва да имат и специална маркировка за предупреждение.

Пълният текст на наредбата и приложенията към нея е публикуван на сайта на МЗ, на адрес: www.mh.government.bg, в рубриката „Нормативни актове”, подрубрика „Проекти на нормативни актове”.

Коментари