Публикация

Лекарска/ медицинска грешка - ролята на Изпълнителна агенция за медицински одит. Развитие на нормативната уредба и съдебната практика (резюме)

Очертава се необходимостта на мерки, които да стимулират промени и подобрения в организацията и управлението на медицинското обслужване


Проф. д-р Златица Петрова1, доц. д-р Росен Коларов2 

1Изпълнителен директор ИАМО, професор ФОЗ, МУ София

2Началник отдел, доцент , МУ Варна 

Докладът разглежда правната уредба, свързана с т. нар. „медицински грешки”, като една изключително интересна, разнообразна и специфична материя, която намира своите разновидности не само в държавите от Европейския съюз, но и в целия свят. Това разнообразие се изразява включително и при регламентиране на легалната дефиниция за понятието или липсата на такава, приложното й поле, обхвата на отговорността, мерките за ограничаването й, както и механизмите за обезщетяване.

При направения анализ на законодателството и литературата в Република България, както и в повечето държави от ЕС, също съществува обща и специална уредба, но липсва легална дефиниция на понятието “медицинска грешка” или негов еквивалент. Законодателството ни предвижда административно наказателна отговорност на лекаря, при установяване на нарушение. За нарушение на установените правила Законът предвижда възможност за налагане на глоби, санкции, принудителни административни мерки.

По процедура се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление, по смисъла и реда на Закона за административните нарушения и наказания. Посочена е ролята и мястото на Изпълнителна агенция за медицински одит в контрола на медицинските дейности, някои изследвания за природата на медицинските грешки, за разработване на стандарти за разкриване на медицинските грешки.

При направения анализ на проучванията и собствените резултати се очертават се два подхода при третирането на медицински неблагополучия-системен подход и персонален подход. Очертава се необходимостта на мерки, които да стимулират промени и подобрения в организацията и управлението на медицинското обслужване. Това, от своя страна, се очаква да доведе до подобряване на качеството на здравните услуги и безопасността на пациентите, както и до редуциране на медицинските грешки. 


 

Коментари