Публикация

Геометрия на проксималния фемур и риск от фрактури (резюме)

Утвърдени са много рискови фактори, които да подпомогнат клиницистите в идентифицирането на  пациенти с повишен риск от такива фрактури и да  определят правилното лечение като вид и продължителност


Наталия Темелкова,  Пламен Попиванов 
 
Александровска болница, София 

Остеопорозните фрактури и особено фрактурите на бедрената шийка  са една от основните причини за смърт в напреднала възраст. Нарастващата продължителност на живота  поставя въпроса за превенцията  им на преден план. Утвърдени са много рискови фактори, които да подпомогнат клиницистите в идентифицирането на  пациенти с повишен риск от такива фрактури и да  определят правилното лечение като вид и продължителност. Установена е значителна роля на генетиката за микроархитектурата на костта.

Проведени са  различни наблюдения и проучвания за ролята на  геометричните особености на бедрената шийка – дължина, ъгъл, съотношение на различни вътрешни диаметри. Ширината  на бедрената шийка  е параметър който играе независима  от КМП роля  за определяне на фрактурния риск. При пременопаузални жени  дължината и ъгъла на бедрената шийка  са независими от костната плътност  рискови фактори и могат да бъдат използвани  за предприемане на  активна превенция на фрактурите. При менопаузални жени интертрохантерния диаметър  и buckling ratio  са прогностични фактори заедно с оценката на другите рискове и КМП.  При мъжете  ъгълът на шийката  също е свързан с повишен фрактурен риск, но зависимо от КМП. 
  
Използването на  рутинно рентгеново изследване на бедрената шийка с параметри от DXA има умерена до висока корелация  като предиктор на  бедрени фрактури. Комбинацията на бедрената  костна минерална плътност и  геометричните параметри могат да подобрят идентифицирането на  риска и  избора на терапевтична стратегия. 
 

Коментари