Публикация

COMP, COLL2-1 И MMP-3 като маркери за болестна активност при пациенти с гонартроза (резюме)

Остеоартрозата се характеризира с асимптоматичен, предрентгенографски стадий, през който вероятно патогенетичното лечение би било най-ефективно.


Цв. Георгиев1, М. Иванова1, Цв. Младенова2, Д. Кюркчиев2, Р. Стоилов1 

1 - Клиника по ревматология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София

2 - Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София

Диагнозата остеоартроза (ОА) понастоящем се базира на рентгенографски критерии (напр. размера на ставната междина) и клинични симптоми (напр. болка и загуба на функция). Рутинен диагностичен метод остава нативната рентгенография.

Тя, със своята полуколичествена степенна скала и ниска чувствителност, е инсуфициентна по отношение на ранната диагностика, проследяването на прогресията на заболяването и оценката на резултатите от нови терапевтични  интервенции. В допълнение, ОА се характеризира с асимптоматичен, предрентгенографски стадий, през който вероятно патогенетичното лечение би било най-ефективно. Всичко това подвърждава необходимостта от  търсене на алтернативни параметри за мониторинг на ОА, които могат да служат като биомаркери в диагностиката на болестта.

Настоящото изследване се концентрира върху серумните нива на COMP, COLL2-1 И ММР-3, които се свързват с болестната активност при артрозната болест. Техните нива корелират със очакваната загуба на хиалинен хрущял и следователно е вероятно да се повлияват от хондропротективна терапия. Поради тази причина те са едни от обещаващите кандидатбиомаркери при пациенти с гонартроза.

Хрущялният олигомеричен матриксен протеин (COMP) е тъканно специфичен матриксен протеин, принадлежащ към тромбоспондиновата фамилия, който се синтезира от хондроцитите. Той се намира в големи количества в хиалинния хрущял, но може да бъде открит също и в серума, и в синовиалната течност. Coll2-1 е чувствителен към структурни промени, настъпващи при артроза на една единствена става. Намаление в нивата на ММР-3 и ММР-1 при остеоартроза корелира с редукция на загубата на хиалинен хрущял при пациенти. 

" }-->

Коментари