Публикация

Полимиалгия реуматика /PMR/ - актуален диагностично терапевтичен статус (резюме)

Значителният досегашен опит в диагностиката и терапията на PMR напоследък се подлага на преоценка на основата на принципите на доказателствената медицина.


Д. Димов 
Военномедицинска академия, София 

Значителният досегашен опит в диагностиката и терапията на PMR напоследък се подлага на преоценка на основата на принципите на доказателствената медицина. Съвременните изобразителни методи /сонография, MRT, РЕТ/СТ/ прецизно обективизират анатомичния субстрат на субективната симптоматика на болестта. Доказването чрез сонография на синовит, бурсит и тендовагинит в и около раменния и тазовия пояси е включено в критериите на  EULAR/ACR от 2012г за класификация на PMR. Според последвалите сравнителни проучвания по разграничителна способност тези критерии надвишават част от предходните диагностичи критерии, но отстъпват на други. Голям проблем е отграничаването от серонегативен RA със сенилно начало / EORA= Elterly Onset RA/.  

В 2015 г. EULAR и ACR  отново заедно излизат с препоръки относно терапията на PMR. Въз основа на оценка на конкретните клинични особености и съпътстващите заболявания се съветва индивидуализиран подход при определяне началната доза на CS, принципите на нейното намаляване, мястото на i.m. CS, синтетичните и биологичните DMARD, превенцията и лечението на страничните ефекти на CS.  

Различни работни групи на EULAR формулират дефиниции на „ремисия” и „рецидив” на PMR, изработват индекс за активността на PMR /PMR-AS/, подбират оптимални показатели на ефекта от лечението, определят прогностични фактори за рецидив и удължено протичане.

Практическият принос на тези предложения ще се оцени в бъдещи контролирани проучвания. 
 

" }-->

Коментари