Публикация

Клинична корелация между хормоналния статус, функция на автономната нервна система и клиничната картина при фибромиалгия (резюме)

Състоянието на щитовидната жлеза и концентрацията на хормони оказват влияние върху клиничните прояви при болни с фибромиалгия.


В. Решкова1, Р. Рашков1, З. Коларов1, Д. Калинова1, А. Гатева2, З. Каменов2

1 Клиника по ревматология, УМБАЛ”Св. Иван Рилски”, Медицински университет, София

2 Клиника по ендокринология, Александровска болница, Медицински университет, София 

Фибромиалгията (ФМ) е широко разпространена и обхваща различни възрастови групи, като най-често срещана е между 20 и 50 години. Предполага се, че при пациенти с фибромиалгия има дисрегулация в отделянето на хормони на щитовидната жлеза, естрадиол, АКТН, кортизол. В плазмата те са в различна от концентрация от нормалната. Тези пациенти страдат от дифузна болка, непълноценен сън, главоболие, умора и автономни нарушения. Няма никакви данни за гореизказаните предположения за българската популация. 

Целта на разработката е да се оцени с клинико-лабораторни и инструментални методи възката между хормоналния статус, функцията на автономната нервна система и клиничните симптоми при  болни с фибромиалгия. 

Пациенти и методи. В проучването са включени 43 жени с фибромиалгия на средна възраст 46.1±10.5 години. Използвани са следните методи на изследване: оценка на прага на болка и броя болезнени точки, умора, депресия, тревожност и качество на живот чрез попълнени въпросници по съответните скали; лабораторно изследване на TSH, TSH-R Ab, Estradiol, Cortisol, ACTH, ехографско изследване на щитовидната жлеза, оценка на автономната нервна система.

  В проучването са включени 43 жени с фибромиалгия на средна възраст 46.1±10.5 години. От тях 67.7% са еутиреоидни, 29% - хипотиреоидни (12.9% медикаментозно компенсиран, 16.1% - некомпенсиран) и само една жена е хипертиреоидна. Заместително лечение с левотироксин получават 19.4% от жените. Автоимунен тиреоидит се установи при 51.9% от изследваните жени, а Базедова болест при 3.7%. Установяват се по-ниски нива на кортизол при пациентките с автоимунен тиреоидит. Съществува значима разлика в скора за автономна невропатия (4.4±1.6 спрямо 3.1±1.2; р=0.006). Има статистически значима връзка между качеството на живот и проявите на болка, депресия, умора и тревожност при болните с фибромиалгия

Изводи: Състоянието на щитовидната жлеза и концентрацията на хормони оказват влияние върху клиничните прояви при болни с фибромиалгия. 
 
 
 

" }-->

Коментари