Публикация

Връзката на интерлевкин-6 с показатели на хомеостазата на желязото, костните и автоимунните нарушения при ревматоиден артрит (резюме)

Представени са част от резултатите на вътреуниверситетски проект на тема между катедра Пропедевтика на вътрешните болести и катедра Химия и биохимия при МУ - Пловдив.


Росица Каралилова1,3, Катя Стефанова2, Гинка Делчева2, Ана Манева2, Станислава Алиманска1, Мариела Генева-Попова1, Анастас Баталов1,3 
 
 
1Катедра по Пропедевтика на вътрешните болести, Медицински Факултет, Медицински университет Пловдив, България

2Катедра по Химия и Биохимия, Фармацевтичен факултет, Медицински Факултет, Пловдив, България

3УМБАЛ „Каспела”, Клиника по Ревматология 

Представени са част от резултатите на вътреуниверситетски проект на тема“ Проучвания върху патобиохимични механизми, свързващи хомеостазата на желязото с показатели на възпалителна активност при ревматоиден артрит“, между катедра Пропедевтика на вътрешните болести и катедра Химия и биохимия при МУ - Пловдив.

Получените данни илюстрират връзката на интерлевкин-6 с показатели на хомеостазата на желязото, костните и автоимунните нарушения при ревматоиден артрит (РА). Интерлевкин-6 стимулира експресията на хормона хепсидин, водещо до железен дефицит и развитие на анемия. Нашите резултати потвърждават участието на интерлевкин-6 едновременно в хипосидеремията (положителна корелация с разтворимия трансферинов рецептор - sTfR, а отрицателна със серумното желязо и хемоглобина) и във възпалителните и автоимунни нарушения при РА (положителна корелация със СУЕ, С-реактивен протеин - CRP и DAS28). Повишението на интерлевкин-6 при РА е свързано с окислителния стрес (разтворим рецептор за продукти с напреднало гликиране - sRAGE) и костната деструкция (разтворим рецептор активатор за нуклеарен фактор кВ - sRANKL, остеопротегерин - OPG). 

Намерена е връзка между ултрасонографските находки на B-mode и Power Doppler с показатели на хомеостазата на желязото и активността на заболяването (феритин, общ желязосвързващ капацитет, DAS28). 

Въз основа на получените данни е възможен изводът, че подходяща терапевтична алтернатива при пациенти с РА и тежка вторична анемия са моноклонални антитела срещу интерлевкин-6. 
 

Коментари