Публикация

Проследяване на терапевтичната ефективност на нискочестотното променливо електростатично поле в комплексната рехабилитация при пациенти с остеоартроза на колянната става (резюме)

Резултатите от проведеното проучване показват значимо подобрение на пациентите. Терапията с НЧПЕСП  и целенасочена ЛФК  може да бъде ефективна нефармакологична терапевтична възможност при лечението на гонартроза


Г. Мръцкова1, Петров Д. 2,  Димитров Н. 3

1Катедра „Медицинска рехабилитация и  Ерготерапия, Физикална медицина и Спорт” , Тракийски университет, Медицински факултет, Стара Загора, РБългария

2Катедра „Социална медицина и Здравен мениджмънт” Тракийски университет, Медицински факултет, Стара Загора, РБългария

3Отделение по ортопедия и травматология, УМБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович“АД, Стара Загора, България 

Остеоартрозата (ОА) е широко разпространено заболяване сред възрастното население, което засяга предимно носещите стави на долните крайници. То е причина за тежка дългосрочна болка и ограничаване на ежедневната функционална активност. Разработването и прилагането на нови нефармакологични методи в комплексното лечение и рехабилитация при дегенеративните ставни заболявания са сред приоритетите на съвременната Физикална и рехабилитационна медицина.

Да проследи терапевтичните ефекти на лечението с нискочестотно променливо електростатично поле (НЧПЕСП)  и комплекс ЛФК при пациенти с ОА на колянната става(КС), отчетени  преди и след лечението, на 1 и 3 месец след приключване на комплексната рехабилитация. 

В проучванто са обхванати 57 пациенти с рентгенологично доказана гонартроза II и III степен по  Kellgren- Lawrence. Всички пациенти проведоха десетдневен терапевтичен курс с НЧПЕСП и комплекс ЛФК. Резултатите са отчетени  чрез оценка на болката по VAS в покой, при движение, слизане и качване по стълби, тест мануално мускулно тестуване (ММТ), сантиметрия, тест обем на движение. 

Отчита се статистическо значимо редуциране на болковия синдром в покой(χ2(3)=139.7;p<0.0001), при ходене(χ2(3)=143.1;p<0.0001), слизане по стълби(χ2(3)=135.0;p<0.0001), качване по стълби(χ2(3)=134.1;p<0.0001) и едема на периставните тъкани(Wilk‟s Lambda=0.386;p<0.0001). При тест ММТ на m. quadriceps femoris се установи статистическа зависимост в степента  на мускулната слабост(χ2(3)=134.5;p<0.0001). Установи се статистическо значимо подобрение  в обема на движение при флексията в КС, през четирите времеви пункта (χ2(3)=150.0;p<0.0001). 

Резултатите от проведеното проучване показват значимо подобрение на пациентите. Терапията с НЧПЕСП  и целенасочена ЛФК  може да бъде ефективна нефармакологична терапевтична възможност при лечението на гонартроза

" }-->
Обща медицина Ортопедия и травматология Ревматология Артроза Гонартроза Остеоартрит Гонартроза остеоартроза остеоартроза на колянна става нискочестотно променливо електростатично поле Г. Мръцкова Петров Д. Димитров Н. УМБАЛ „проф. д-р Ст. Киркович Тракийски университет Ст. Загора Катедра „Медицинска рехабилитация и Ерготерапия Физикална медицина и Спорт” Катедра „Социална медицина и Здравен мениджмънт Отделение по ортопедия и травматология

Коментари