Публикация

Мускулният контрол при състезателки по футбол - основен фактор в профилактиката на травмите на колянната става (резюме)

Целта на изследването е да се направи оценка на  мускулния контрол на две групи състезателки. Двете групи са с различна постановка на тренировъчния процес по отношение на мускулния контрол.


Доц. Д-р Здравко Стефанов 1, Калина Стефанова 2

НСА, Катедра „Анатомия и Биомеханика”, София1;  Медицински център „Артромедика”, София2 

Целта на изследването е да се направи оценка на  мускулния контрол на две групи състезателки. Двете групи са с различна постановка на тренировъчния процес по отношение на мускулния контрол. 

Използвахме тест, при който състезателките скачат от стандартна височина, като се приземяват върху тензоплатформа. Опитът се заснема от две видеокамери. Мускулният контрол се оценява по разстоянието между коленете във фронтален план и по ъгъла на флексия в сагитален план. Измерват се в момента на максимума на опорната реакция. Измерва се максималната стойност на опорната реакция и и нейната продължителност. При групата с по-добри резултати използвахме и динамометрично изследване на m. quadriceps femoris и задната мускулна група на бедрото – двустранно за определяне на H/Q ratio. При двете групи беше направен ретроспективен групов анализ на травмите на колянната става и съпоставка с получените от тестовете резултати. 

По-добър мускулен контрол е налице при групата с целенасочен по отношение на мускулния контрол тренировъчен процес. Ретроспективният анализ показва по-ниска честота на травмите на колянната става при тази група. Независимо от това тази група показва  нееднородност по отношение на H/Q ratio и симетрията на мускулната сила на долните крайници.

Групата с целенасочен по отношение на мускулния контрол тренировъчен процес е с по-добър мускулен контрол, което корелира с по-ниска честота на травмите на колянната става. 

Коментари