Публикация

Българските кинезитерапевти, рехабилитатори и ерготерапевти искат автономност

Българските кинезитерапевти, рехабилитатори и ерготерапевти искат автономност

Родните физикални терапевти настояват за равни права с европейските си колеги. Събират подписи с искане за законна самостоятелна практика.


Български кинезитерапевти, рехабилитатори и ерготерапевти създадоха петиция за узаконяване на легална и автономна практика. Физикалните терапевти настояват да им бъдат дадени права да практикуват самостоятелно, подобно на колегите им в другите страни от Европа. Ето какво се казва в петицията за автономност:

1.Основания за приемане на едно наименование на професията "Физиотерапевт“ ("Физиотерапия“) и промяна в НКПД - 2011г. в единична група 2264. – физиотерапевт.

ESCO (European Skills, Competences, Qualifications and Occupations) 
ESCO е многоезичната европейска класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите. Тя е част от стратегията „Европа 2020“.
В класификацията ESCO се идентифицират и категоризират уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, които са от значение за пазара на труда на ЕС и за образованието и обучението. Връзките между различните понятия са систематизирани.
Източник: https://ec.europa.eu/esco/portal/home

Генеричните наименования на Физиотерапевт в България са Рехабилитатор и Кинезитерапевт. Всички генерични наименования на Физиотерапевт/ Physiotherapist в Европейския съюз може да видите в източника: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=1250
Система за признаване на професионалните квалификации
Директивата въвежда система за признаване на професионалните квалификации в Европейския съюз (ЕС), която също може да се разшири, при определени условия, за другите страни от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Швейцария. Тя има за цел да направи пазарите на труда по-гъвкави, допълнително да либерализира услугите, да насърчи автоматичното признаване на квалификациите и да опрости административните процедури.
Източник на Български:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11065
Източник на английски:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503223999837&uri=LEGISSUM:c11065

 

2. Основания за регулиране на професията "Физиотерапевт"
Професията Физиотерапевт /Physiotherapist в EU e регулирана в 26 страни членки на ЕС, също Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн. Професията Физиотерапевт не е регулирана само в Румъния и Естония. Информацията е взета от следния доклад:
"Взаимна оценка на регулираните професии Преглед на регулаторната рамка в здравния сектор на примера на 
професията физиотерапевт. Доклад въз основа на информацията, предадена от държавите-членки
и на срещата от 6 март 2015 г."
Източник: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19083 
Специалностите "Кинезитерапевт" и "Рехабилитатор" са регулирани специалности на тази професия с код 2264 и име Физиотерапевт . Справка Регламент 1022 от 2009 г за прякото прилагане на ISCO 08. 
. Медицински рехабилитатор, ерготерапевт НЕ е регулирана професия.
Източник:
Кинезитерапевт http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=21&profession_id=76
Рехабилитатор http://nacid.bg/sites/qual/index.php?id=21&profession_id=64
Генеричните наименования на "Физиотерапевт" в България са "Рехабилитатор" и "Кинезитерапевт". Всички генерични наименования на Физиотерапевт/ Physiotherapist в Европейския съюз може да видите в източника: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=1250

5. Основания за едно професионално направление за Физиотерапевти  „Терапия и рехабилитация“ (ISCED-F 2013, 0915).

Във България професиите ,които искаме да обединим (Рехабилитатор , Кинезитерапевт и Медицински рехабилитатор ерготерапевт ) под общото название Физиотерапевт, както е в по-голямата част от развитите Европейски страни са вместени в различни направления , като:

Рехабилитаторите се обучават в професионално направление -  Здравни грижи

Кинезитерапевте и Медицинските рехабилитатори-ерготерапевти се обучават в професионално направление - Обществено Здраве

Според ISCED (Международна стандартна класификация на образованието) от май 2015 в направление 0915 – Терапия и рехабилитация са включени следните учебни програми и квалификации:

Учебни програми за диетолози

Медицински масаж

Хранене/Диететика

Ерготерапия

Физиотерапия Рехабилитация

Говорна терапия

https://circabc.europa.eu/sd/a/286ebac6-aa7c-4ada-a42b-ff2cf3a442bf/ISCED-F%202013%20-%20Detailed%20field%20descriptions.pdf

КОО 2015 е разработен въз основа на Международната стандартна класификация на образованието – Области на образованието и обучението (ISCED-F 2013) и методическия документ „Области на образованието и обучението (ISCED-F 2013) – подробно описание на областите“ на ЮНЕСКО и на основание на Регламент N 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно изготвянето и развитието на статистиката на образованието и ученето през целия живот

КОО 2015 и ISCED-F 2013 поставят физиотерапевтите в направление Терапия и Рехабилитация

Източник: http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/KOO2015.pdf

Професионалното направление " Терапия и Рехабилитация" е създадено със З А П О В Е Д № РД 09 – 1728 / 01. 12. 2010 г на СЕРГЕЙ ИГНАТОВ Министър на образованието, младежта и науката.

Източник: http://www.navet.government.bg/bg/media/zapoved_SPOO_01_dekemvry_2010.pdf

 

6. Основания за Приемане на наредба за професионални компетенции за физиотерапевти. Промяна в професионалните компетенции в сайта на Министерство на здравеопазването според Европейската квалификационна рамка (ЕКР). През 2008 година, Република Българи транспонира в националното си законодателство-Директива 2005 (36) ЕО.

Според точка 1 от това Приложение, "Рехабилитатор" и "Кинезитерапевт" са генерични наименования на регулираната професията "Физиотерапевт".

В Националната Квалификационна Рамка (НПК) рехабилитаторите спадат към ниво 6, подниво 6А.
В Европейската Квалификационна Рамка (ЕПК) регулираната професия "Рехабилитатор" спрада към ниво 6
В НПК и ЕПК регулираната професия "Кинезитерапевт" спада към ниво 6,7,8
В ЕПК регулираната професия "Физиотерапевт" отговаря на ниво 6,7,8
Източник: http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=719
До април 2017 година 32 страни, включително България свързват НПК с ЕПК.
Източник: http://www.cedefop.europa.eu/bg/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 22 май 2017 година, относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на
препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот
Източник: http://www.navet.government.bg/bg/media/CELEX-32017H061501-BG-TXT.pdf

"...Регулация на професията физикална терапия.

Световната конфедерация по Физикална терапия (СКФТ) препоръчва регулация на професията физикална терапия чрез общопретите и законови системи. Тези системи трябва да осигурят защита на общността чрез механизми, включително отговорно самоуправление на Физикалните терапевти.

Моделите за професионална регулация могат да са различни за различните страни и са зависими от много фактори, включително правителствени системи, системите за здравеопазване и развитието на професията в исторически план. С оглед ефективността на всяка система за регулация, трябва да се вземат под внимание икономическите, политическите и културни особености, в чийто контекст системата се прилага.

СКФТ предполага регулацията на Физикалните терапевти да се осъществява чрез законовопрета система, включаваща лицензиране или регистрация от професианален или външен регулаторен орган. Като алтернатива, в някои страни професията може да се регулира чрез съществуващи критерии за членство в професионална организация.

Физикалната терапия е международно призната здравна професия, която трябва да бъде практикувана единствено и само от квалифицирани Физикални терапевти. При изискване от националното или държавно законодателство, последните следва да се ангажират с предоставянето на регистрация или лиценз за практикуване на физикална терапия и/или предоставянето на названието Физикален терапевт. При отсъствие на законови регулации, Физикалните терапевти се припознават спрямо тяхното избиране за членство в организация членка на СКФТ в съответната държава.                

СКФТ насърчава организациите членки на конфедерацията към изработване на ситеми за регулации в интерес на общността. Такива системи трябвад а се основават на доверие и увереност в професията. Системата трябва да постигне всичко това чрез механизми, които упълномощават само Физикални терапевти, които са правомерно обучени и компетентни да имат правото да използват званието Физикален терапевт или Физиотерапевт.            

Ефективната регулация е основана от четири ключови елемента :

  • гаранция, че образователните програми отговарят на начално професионалното ниво – образователни с тандарти за практика ;
  • продължително гарантиране на професионалните стандарти за копметентност и професионализъм ;
  • стандарти за професионална етичност и поведение ;
  • поддържане на регистър за лицензирани/регистрирани и припознати Физикални терапевти ;

Горепосочените четири ключови елемента са взаимосвързани и представляват стълбове, на които се основат регулаторните механизми за предоставяне на услуги от публичен интерес.

В множество случаи ефективна регулация може да бъде постигната чрез вграждане на стандарти в професионалното образование, производителност, поведение и компетенции, в рамките на единна система за регулация. Тези стандарти заедно със съществуващите механизми за мониторинг и насърчаване спазването на добри практики, и справяне с несъответствията регламентират смисъла, по който професията може да защитава обществените интереси....

Инициативен комитет на Българските Физикални Терапевти "

Коментари

Тъй като последните дни ИКАФ (Инициативен Комитет за Автономност на Физиотерапевтите) стана обект на критики в медийното пространство относно текста на петицията публикувана тук, съм длъжен да дам едно леко уточнение.
Публикуваната тук петиция е в старата си версия и ние от ИКАФ приемаме, че е наша грешка, че не обновихме навреме текста и затова, докато администраторите на сайта Credoweb обновят публикацията, предоставям на вниманието на всички заинтерсовани актуалния текст на петицията, заедно с допълнителни доказателствени материали, които подкрепят по безспорен начин нашите искания:

https://www.peticiq.com/a/162338

И още един много важен момент, който за в бъдеще със сигурност ще излезе на дневен ред, а именно: комуникация и колаборация с другите здравни специалисти, но най-вече ортопеди, невролози и GP-та:Ние искаме да работим в тясна връзка с изброените (а и с всички останали по веригата) - ние не търсим допълнително разделение !Вие имате знания,умения и ще ни давате насоки, които са ни нужни, както е валидно и обратното и за да можем да бъдем максимално полезни на пациента, ние ТРЯБВА да работим заедно!Подчертавам дебело - ЗАЕДНО!Само така пациента ще бъде обгрижен от всички страни и търсения ефект ще е качествен и дълготраен!