Публикация

Проект подпомага обучението на лекари специализанти

Проект подпомага обучението на лекари специализанти

Целта е да се повиши професионалният капацитет на медиците и да се осигурят по-качествени здравни услуги


Министърът на здравеопазването д-р Петър Москов подписа Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.015 „Специализация в здравеопазването”.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Министерството на здравеопазването е конкретен бенефициент по проекта, чийто общ бюджет е 5 496 628,40 лева, а продължителността е до 31.12.2019 г.

Основна цел е да се подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се лекари специализанти и осигуряването на по-качествени здравни услуги, съобщи здравното министерство.

Проектът ще даде възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност (лекари специализанти по медицина и лекари специализанти по дентална медицина), да продължат и завършат обучението си. Това ще разшири възможностите за повишаване на знанията и уменията на здравните специалисти в страната и ще бъде предпоставка за осигуряването на повече висококвалифицирани специалисти в системата на здравеопазването. Проектът допълва мерките за включване в обучение на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност, реализирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

Основните дейности са свързани с предоставяне на стипендии и изплащане на таксите за теоретично и практическо обучение за оставащото време на обучението според индивидуалния договор на всеки лекар специализант. 

Ще бъдат подкрепени лекари специализанти по медицина и лекари специализанти по дентална медицина, които са със сключен договор за обучение на места с финансиране от друг източник по реда на Наредба № 34/2006г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването  и които продължават обучението си по § 1, ал. 1, т.1 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. 

Приоритетно ще бъдат включени лекари специализанти, които са били обект на подкрепа в рамките на проект „Нови възможности за лекарите в България“ на Министерството на здравеопазването, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

Информация за критериите за подбор на специализантите от целевата група на проекта, условията за участие в проекта, сроковете за представяне на заявления за участие, съпътстващите документи и образци на документи за кандидатстване, са публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, в рубрика „Европейски програми“, секция „Текущи проекти и програми“, „Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.“.

" }-->

Коментари