Публикация

Падна и стандартът по неврохирургия

Падна и стандартът по неврохирургия

На заинтересованите лица не е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, посочва ВАС


Върховният административен съд в състав М. Михайлова – председател, и Д. Чакърова и И. Славовска отмени Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия”, издадена от министъра на здравеопазването. Делото е образувано по жалба на Националното сдружение на частните болници, Сдружението на общинските болници, Българската болнична асоциация.

Това информира Центърът за защита правата в здравеопазването.

Министърът на здравеопазването е изразил становище за недопустимост на жалбите и евентуално за неоснователност. Прокурорът от Върховната административна прокуратура дава заключение за основателност на жалбите.

Съдът приема, че жалбата е основателна и отменя изцяло Наредбата. В мотивите на решението се казва:

В приетия проект на Наредбата не е спазено законовото изискване за публикуването му заедно с мотивите, съответно доклада. Представени са косвени доказателства за извършено публикуване на интернет страницата на МЗ на 06.08.2010 г. само на проекта на Наредба, но не и на мотиви или доклад, каквито на практика не са и изготвяни.

На заинтересованите лица не е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта, като е разпоредено едновременно изпращане за публикуване и обнародване в Държавен вестник, което отразява категоричната липса на намерение за съобразяване с евентуално постъпили предложения и становища за проекта.

Като доказателства по делото са представени допълнително, извън срока по чл. 152 от АПК, като част от административната преписка, докладна записка, за която се твърди, че е публикувана с проекта на акта (вероятно се има предвид акта за изменение и допълнение към Наредбата) на 29.10.2010 г. за обществено обсъждане и мотиви, публикувани с проекта на акта (вероятно се има предвид акта за изменение и допълнение към Наредбата) на 12.02.2014 г. за обществено обсъждане. И двата документа са без дата на изготвянето им, без изходящ номер и подпис на съставител.

Категорично следва да се приеме за установено, че липсват мотиви и те не са публикувани заедно с проекта преди приемане на основания първоначален текст на Наредбата, а по отношение на проектите за изменение на Наредбата не се установява с преки доказателства извършеното публикуването им в разбираема форма заедно с мотиви, респективно доклад.
Докладът с изх. № 96-00-3/05.08.2010 г. не съдържа нито една дума относно медицински стандарт „Неврохирургия“. 

Причините за приемането на измененията и допълненията на стандарта от 2010 г. са посочени общо за всички стандарти и не се съдържа нито една конкретна причина за изменение на медицинския стандарт „Неврохирургия“, а за тези от 2014 г. като причина е посочена „необходимата промяна“. 

Липсват дефинирани цели на измененията. 

По отношение на финансовите и други средства, необходими за прилагането на измененията на Наредбата, е посочено само, че не биха „натоварили бюджета на лечебните заведения“ и ще имат „положителен финансов ефект върху болниците“, което не може да бъде определено като отразяващо действителен финансов анализ на последиците от промяната в регулацията на сектор, в който несъмнено имат участие и публични финанси. 

По отношение на очакваните резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива, е посочено в докладната записка, че ще има „облекчаване на лечебните заведения в предстоящия им процес по преобразуване/пререгистрация“. 

В „мотивите“ не са предвидени очаквани резултати, а само обстоятелствата, които са взети предвид за предложените промени. 
И в двата документа липсват изречения, които могат да бъдат отнесени към изискването в мотивите на проекта на подзаконовия нормативен акт, следва да съдържат анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Липсата на надлежна обосновка в мотивите на Наредбата по смисъла на чл. 28, ал. 2 от ЗНА (в приложимата редакция преди измененията с ДВ, бр. 34/2016 г.) препятства извършването на съдебния контрол по същество за съобразността на подзаконовия нормативен акт с материалноправните норми, включително с принципите по чл. 52, ал. 1 – 3 от Конституцията на Република България, ЗЛЗ, ЗОАРАКСД и общностното право. 

Констатираните нарушения на административнопроизводствените правила са съществени, което обуславя извод за незаконосъобразност и отмяна на Наредбата”.

Коментари