Публикация

НАП напомня как се възстановяват здравноосигурителни права


От началото на годината хората, които се осигуряват за своя сметка, са с непрекъснати здравноосигурителни права, само ако са плащали вноските си за здраве редовно през последните три години, напомня Националната агенция за приходите.

Пропуск от три месеца за целия този период е достатъчен, за да бъдат прекъснати здравноосигурителните им права и да се наложи да заплащат всички медицински услуги, които искат да ползват.

Периодът, за който трябва да е платено, се брои до началото на месеца, предхождащ този, в който е оказана медицинска помощ, покривана от здравната каса.

Здравноосигурителните вноски се правят до 10-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят. От януари 2010 г. месечната здравноосигурителна вноска за гражданите, които се осигуряват сами, е не по-малко от 16,80 лв.

Най-лесният начин за проверка на здравноосигурителния статус е на сайта на НАП - www.nap.bg, чрез електронната услуга „Здравен статус”. Друг вариант е обаждане в колцентъра на приходната администрация - на тел. 0700 18 700, на цената на един разговор. Проверка може да се направи и на място, в офисите и в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите в страната.

Възстановяването на правата става след като се платят всички дължими здравноосигурителни вноски и лихвите към тях. Плащането може да се извърши по банков път, с пощенски запис или по интернет чрез електронната услуга на НАП за плащане на данъци и осигурителни вноски. На сайта на агенцията могат да се видят примерни платежни нареждания и пощенски записи.

Информацията за плащането на здравноосигурителните вноски обаче не постъпва в същия ден, в който е направено плащането. При необходимост от спешен прием в болнично заведение, НАП може веднага да издаде удостоверение, че гражданинът е с непрекъснати здравноосигурителни права.

Това става в съответния офис или териториална дирекция на приходната агенция, след представяне на копия на вносните бележки за направените вноски.

Коментари