Публикация

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Медицински университет – Плевен обявява покана за набиране на предложения за асоциирани партньори за участие в проектно предложение за „Център за компетентност в областта на персонализираната медицина, 3Д и телемедицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия"


Медицински университет – Плевен обявява покана за набиране на предложения за асоциирани партньори за участие в проектно предложение за „Център за компетентност в областта на персонализираната медицина, 3Д и телемедицината,  роботизираната и минимално инвазивната хирургия“, финансирано от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), приоритетна ос 1  „Научни изследвания и технологично развитие“ , наименование на процедурата „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ .

Официалната връзка към документите, свързани с дадената процедура:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c037e25e-6dbf-447f-81e4-34ef7ee22508

За целите на настоящата процедура, "Асоциирани партньори на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ" са всички юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проекта и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Допустими асоциирани партньори по настоящата процедура могат да бъдат  юридически лица, подпомагащи изпълнението на проекта.

Бенефициент по проекта:

Медицински университет – Плевен – водеща организация

Медицински университет – Варна – партньор

Институт по системно инженерство и роботика при БАН – партньор

            По процедурата ще бъдат одобрени всички кандидати, които осъществяват научноизследователска и развойна дейност и/или иновации в областта на персонализираната медицина и/или телемедицината и 3Д медицината и/или роботизираната и минимално инвазивната хирургия или осъществяват индустриална и/или търговска дейност или изпълняват дейности свързани с разпространението и внедряването на научните резултати в същата област.

                 Всички заинтересовани страни, следва да предоставят документите, приложими за асоцираните партнъори по процедурата, достъпни на интеренет адрес: http://www.mu-pleven.bg/index.php/2017-01-09-09-55-49?lang=bg, в това число: Апликационна форма, Декларация за асоцииран партньор Annex IIIA, Декларация за липса на конфликт на интереси Annex IIA и други приложими за научни институти, университети и други научно изследователски организации и/или предприятия.

            Всички предложения следва да бъдат изпратени до 17:00 часа на  19.01.2016г., на адрес гр. Плевен, ул. „Климент Охридски“ №1 и/или на електронен адрес: center_competence@mu-pleven.bg

 CALL FOR ASSOCIATE PARTNER PROPOSALS

 

            Medical University -  Pleven is open a call for associated partners for participation in project proposal for “ CENTER OF COMPETENCE IN THE FIELD OF PERSONALIZED MEDICINE, 3D AND TELEMEDICINE, ROBOTIC-ASSISTED AND MINIMALLY INVASIVE SURGERY”, funded by Operational Programme “Science and Education for Smart Growth” 2014-2020 (OP SESG), Priority Axis 1. Research and technological development, procedure title: “Creation and development of Centers of Competence”.

            For the aim of this call, associated partner means: all legal entities and consortia there of constituting an interested party with regard to the project implementation and involved in the implementation of the project activities but which do not spend grant funding.

            Eligible associated partners under the procedure will be legal entities supporting the project implementation.

Grant applicants:

Medical university - Pleven – main organization

Medical university – Varna – partner

Institute of system engineering and robotics by Bulgarian Science Academy - partner

Under this procedure will be approved all candidates that execute research and development activities and/or innovations in the area of personalized medicine and/or telemedicine and 3D medicine and/or minimally invasive and robotic surgery or maintain industrial and/ or trade activities or organizations that execute activities related to the dissemination and implementation of research results in the same area.

Official link of the documents connected to the procedure is:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c037e25e-6dbf-447f-81e4-34ef7ee22508

            All interested parties must submit the following documents if they are applicable: submit the documents that are applicable for associated partners according to the procedure, which is available at the following Internet address: http://www.mu-pleven.bg/index.php/2017-01-09-09-55-49?lang=bg, including: Application form, Declaration for associate partner Annex IIIA, Declaration for associate partner Annex IIIA and others applicable for research institutes, universities and other research organizations and enterprises.

All written proposals must be submitted until 19.01.2016. at the following address: 5800 Pleven,  1 Kliment Ohridski str. and/ or email: center_competence@mu-pleven.bg.

Коментари