Публикация

Интервю с д-р Мария Влайкова, началник на Клиника по Лъчелечение в УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив.

Интервю с д-р Мария Влайкова, началник на Клиника по Лъчелечение в УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив.

Д-р Мария Влайкова е началник на Клиниката по Лъчелечение в УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив. Тя е главен асистент в Катедрата по клинична онкология към Медицински университет - Пловдив, а дългият си 33-годишен опит в тази медицинска област е натрупала именно в клиничното звено, коeто сега ръководи.


 Д-р Влайкова, колко болни на година преминават през вашата клиника?

- Всяка година през Клиниката по лъчева терапия на УМБАЛ „Свети Георги" преминават 2000 до 2500 пациенти. Разполагаме и с най-големия брой места – 50 легла, три от тях – активни, за метаболитна брахитерапия. И за разлика от общинските онкоцентрове ние приемаме с направления пациенти от цялата страна, не само от Южна България.
Друго, което смятам, че е уникално, но и изцяло в синхрон със стандарта за лъчелечение на онкопациентите и фактът, че единствено при нас записването и планирането на пациентите става в рамките на една седмица, т.е. няма забавяне на лъчетарапията. В много други лъчетерапевтични центрове в страната и региона се чака от 1 до 3 месеца, а наскоро при нас дойде и пациент, чиято терапия е забавена с 4 месеца. При пациентите с онкологични заболявания от първостепенно значение е лъчевата терапия да започне до 1 месец след операция. В противен случай заболяването може да напредне или да се появят далечни метастази.

- С какви диагнози са най-често пациентите, които постъпват при вас?

- Работим с най-тежките случаи в онкологията, като се започне от туморите на главата и шията, туморите на белия дроб, на простата, на млечните жлези, на шийката и тялото на матката, също така първични костни тумори, костни и мозъчни метастази, тумори в детската възраст и всички хематологични заболявания, които подлежат на лъчелечение. Клиниката по лъчетерапия на УМБАЛ „Свети Георги" има дългогодишен опит и с пациенти по палиативни програми - провеждаме противоболково лечение при костни метастази, палиативно лъчелечение на централната нервна система при мозъчни метастази, както и лъчева терапия при медиастинален синдром.

- Какви съвременни методи на лъчелечение предлага клиниката?

- Разполагаме с два линейни ускорители за лечение с фотони и ускорени електрони. При всички пациенти има 3D планиране, Имаме и сектор за метаболитна брахитерапия с ниски и високи активности. Имаме апарат за интраоперативно лъчеление, доставен по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г. По същата програма в края на 2015 г. в клиниката е инсталирана най-модерната система за роботизирана стереотактична радиохирургия, позната под наименованието кибер-нож. Апаратурата е част от проекта „Създаване на високотехнологичен център за образна диагностика на онкологични заболявания в УМБАЛ „Свети Георги" – Пловдив", финансиран с 22 млн. лв. по ОПРР.

- Какво представлява кибер-ножът, единствен ли е той в България за момента и в какви случаи е удачна употребата му?

- Да, този апарат е единствен в страната и се различава от другите апарати за радиохирургия по това че извършва роботизирана стереотактична радиохирургия. И може да се използва за лъчелечение на много малки по размер тумори или метастази във всички части на тялото. Той извършва роботизирана стереотактична радиохирургия и при лъчетерапия с него се използват над 200 лъча. Те се насочват с прецизност до 1 милиметър и по този начин се постига най-слабо облъчване на периферната тъкан. Уредът има възможност да работи от над 120 ъгъла, без да се налага пациентът да мести. С кибер-ножа могат да бъдат лекувани тумори и метастази на мозъка, на гръбнака, тумори на меките тъкани, на хипофизата, артериовенозни малформации и други.

Тази уникална апаратура е монтирана в специално преустроена и реконструирана сграда, в непосредствена близост до основната сграда на Клиниката по лъчева терапия. В същата сграда предстои изграждане на още две помещения – за нов линеен ускорител и 4D-компютърен томограф-симулатор.

- Имате ли нужда от друга техника?

- На този етап, след пълното оборудване на новия високохнологичен център, ще имаме нужда от още един линеен ускорител, с който да може да се извършва лъчетерапия с модулиране по интензитет, обемно модулиране и радиохирургия. Тоест стремежът ни е да продължим да прилагаме най-модерните методи за лечение.

- По ваши наблюдения, увеличават ли се случаите на онкологични заболявания в последните години?

- Наистина се наблюдава увеличение на онкоболните. Не мога да си обясня обаче защо нараства процентът на пациенти в напреднал стадий и основно на пациентите в четвърти стадий, когато вече почти в цялата страна има съвременна диагностична апаратура.

- Къде е най-честата локализация на тумори?

- За съжаление най-често срещани са случаите на пациенти с метастатични тумори в кости, бял дроб и мозък.

- Какво да правим, за да не стигаме до такива тежки диагнози?

- Най-важна е ранната профилактика и воденето на здравословен начин на живот. А когато бъде открито заболяването, да може да се извърши своевременно и правилно лечение.

- В "Александровска" тази седмица обявиха, че започват и лечение, не само диагностика, с изотоп. Какво да очакваме при вас?

- След лицензирането и пускането в експлоатация на киберножа и новия сектор за метаболитна брахитерапия, очакваме да остане време да помислим за лъчеление с други иновативни методи – например с алфа емитери.

- На какво могат да разчитат при вас пациентите?

- Гарантираме своевременно и адекватно лъчелечение с 3D планиране и, разбира се, пациентите могат да се доверят на добрия опит и на квалификацията на персонала на Клиниката по лъчева терапия на УМБАЛ „Свети Георги". Екипът на клиниката има опит повече от 10 години в работата с най-модерната апаратура за лъчелечение. В клиниката ни работят 4-ма лекари с над 30-годишен стаж, някои от тях са и преподаватели в Медицинския университет в Пловдив, и 3-ма физици с над 10-годишен опит.

Ежедневно през двата линейни ускорителя преминават около 100 пациенти.

" }-->

Коментари