Публикация

МЗ прие разпределението на бюджета на министерството за 2017 г.

МЗ прие разпределението на бюджета на министерството за 2017 г.


Ръководството на МЗ прие разпределението на бюджета на министерството за 2017 г. за дейностите, които извършва в изпълнение на правителствената програма, съобщава пресцентърът на ведомството. 

Основните акценти, свързани с бюджета за 2017 г. на МЗ, са следните:

Със Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ бр.99/09.12.2016 г.) беше приет бюджетът на Министерство на здравеопазването. Разходите в приетия бюджет са в размер на 458 847,7 хил. лв., като завишението на разходите е в размер на 22 306,4 хил. лв. или 5,1%  спрямо Закона за държавния бюджет за 2016 г.

Увеличението по приоритети е както следва:

1. За запазване и развитие на кадровия потенциал на здравната система чрез заплащане на труда на работещите в системата - увеличение в размер на 13 906,4 хил. лв. или 7,29 % спрямо ЗДБ 2016 г. в т.ч.:

  • 2 306,4 хил. лв. за увеличение разходите за персонал във връзка с увеличение на минималната работна заплата през 2017 г. в структурите на системата на Министерство на здравеопазването.
  • Центровете по трансфузионна хематология - увеличение в размер на 800 хил. лв. на  средствата за персонал, като увеличението е 14,63 % спрямо ЗДБ 2016 г..

Мотивът за увеличението на средствата за възнаграждения на персонала в Центровете по трансфузионна хематология (ЦТХ) е , че те не са увеличавани от 2013 г.

  • Центрове за спешна медицинска помощ - увеличение в размер на 8 000 хил. лв. на средствата за персонал. Общият размер на отчетените средствата за персонал за 2014 г. са в размер на 84 836,6 хил. лв., докато за 2017 г. средствата са в размер на 117 428,5 хил. лв. или увеличението за периода от 2014 г. до 2017 г. възлизат на 32 591,9 хил. лв. или 38,42%.

Мотивът за увеличението е, че в изпълнение на заложените цели в приетата от правителството на България концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ 2014 - 2020г. е предвидено поетапно увеличение на средствата за възнаграждения на персонала в Центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) до 100% до края на 2020 г.

  • Държавни психиатрични болници - увеличение в размер на 2 800 хил. лв. на средствата за персонал, като увеличението е 19,67 % спрямо ЗДБ 2016 г.

Мотивът за увеличение е, че възнагражденията в ДПБ не са увеличавани от 2014 г. Това, както и по-трудните условия за работа в ДПБ, свързани с тежестта на случаите, наличната материална база, отдалечеността на някои лечебни заведения и др., води до устойчива тенденция за намаляване на квалифицирания медицински и друг персонал.

2. За осигуряване на човешки ресурси в здравеопазването, които да могат да удовлетворят нарастващите настоящи и бъдещи здравни потребности.

Увеличение на разходите, свързани с придобиването на специалност в системата на здравеопазването, в размер на 1 350 хил. лв. или 37 % спрямо 2016 г.

Политически приоритет на правителството е специализацията на младите лекари и медицински специалисти. Инвестицията в повишаването на квалификацията на българските лекари е разход с висока възвращаемост и голяма значимост.

3. За оптимизиране на системата на болничната помощ, с цел ефективност и повишаване мотивацията на медицинските специалисти - увеличение в размер на 7 000 хил. лв. или 8,79 % спрямо 2016 г., в т. ч.

  • За ефективно функциониране на спешните отделения към лечебните заведения за болнична помощ, субсидирани по Методиката за субсидиране на лечебните заведения - увеличение в размер на 4 000 хил. лв.
  • За развитието на трансплантацията и високотехнологичното лечение на мозъчно-съдови заболявания - увеличение в размер на 3 000 хил. лв.

4. За други оперативни дейности на Министерство на здравеопазването увеличение на разходите в размер на 50 хил. лв.

С бюджета на Министерството на здравеопазването е гарантирано изпълнението на  Методиката на субсидиране на лечебните заведения, дейностите по изпълнение на Закона за трансплантации на органи, тъкани и клетки, националните програми в областта на здравеопазването, в това число ще продължи и успешната реализация на програмата за майчино и детско здравеопазване, се казва в прессъобщението.

 

Коментари