Публикация

„Св. Марина” - Варна, ще кандидатства в еврофондове за изграждане на онкоцентър


Университетската болница „Света Марина” във Варна кандидатства за средства от структурните фондове на ЕС за създаване на Онкологичен център с лъчеапаратура. Проектът е на стойност 28 млн. лв.

Те се осигуряват по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”.

Общият размер на финансирането е в размер на 148 млн. лв., като 80 млн. от тях са предвидени за обновяване на държавните болници.   

Във варненската УМБАЛ ще бъде изграден бункер за апарата за радиохирургия, в съответствие с европейските стандарти за лъчелечение, съобщи Министерството на здравеопазването.

Радиохирургията е утвърден метод в европейските страни и въвеждането му във варненската болница ще осигури за първи път у нас достъп до лечение с новите технологии в медицината. Ще бъде закупен апарат от последно поколение за роботизирана лъчетерапия и друго оборудване.

С това ще бъде завършено оборудването на болницата с цялата необходима апаратура за навременно диагностициране и адекватно лечение на социално значимите заболявания.

Коментари