Публикация

Джипита: Критериите за безплатните лекарства за кръвно са манипулативни

Според общопрактикуващите лекари у нас не само не се регистрират всички пациенти с първична хипертония, но и отново много от тях ще останат без безплатни лекарства заради ограничителните изисквания на НЗОК


лекарства за високо кръвно хипертония

Сдружението на общопракиткуващите лекари (НСОПЛБ) изпрати до медиите становище, в което се изтъкват редица недостатъци на решението за уж безплатните лекарства за хипертония на здравно-осигурените пациенти. На практика се задават много изключващи критерии, които ще лишат от право на безплатни медикаменти доста болни хора. Ето целият текст на становището, подписано от председателя на НСОПЛБ доц. Любомир Киров:

Есенциалната (първична) хипертония- I10 по МКБ 10, по данни от различни източници, представлява 90-95% от регистрираната хипертония в световен мащаб. Причините за нея са неизвестни. В САЩ, страна с доказано добра статистика, I10 (есенциална хипертония) е налице при 90-95% от случаите при възрастни. 

В България, пациентите с I10 са около 23-24% от регистрираната хипертония.  Ясно е, че не ние - българите сме различен вид хора, а най-вероятно има нещо нередно в условията за регистриране. Пациентите с I10 у нас са около 350 хил. човека. Решението на НС на НЗОК (Прил. 1) би трябвало да разреши тези 24% от пациентите с хипертония да имат възможност, при лечение с монопрепарат (не комбиниран, т.е. такъв, който включва в себе си два медикамента) да получат 100% реимбурсация.

Но това съвсем не е така, поради въведените с Решението на НС на НЗОК критерии за предписване и условия (които не отговарят нито на правилата за кодиране, нито на медицинската наука).

Утвърдените в Решението критерии ще доведат до:
•    Намаляване броя на пациентите с регистрирана вече хипертония I10, които биха могли да получат безплатно лечение, както и намаляване броя на новодиагностицираните случаи, които биха били регистрирани (кодирани) с I10, поради манипулативно създадените, в преобладаващата си част, изключващи критерии (виж. Приложение 1, т.2), както и посочените правила и основания за кодиране (т. 3,4, 5).
•    Създаване на условия за поредното изкривяване на родната статистика за заболеваемостта, което ще затвърди позицията ни на единствената страна, в която обратно на всички останали, есенциалната (първична) хипертония- I10 ще бъде в минимален процент.
Важни са и негативните организационни и социални ефекти от неправилно съставените критерии:
•    Лишаване на Здравноосигурените лица (ЗОЛ) от възможността за безплатно лечение чрез административната еквилибристика без медицинска обосновка посредством въвеждане на изискване за промяна на код I10 в друг или изключване на възможността за изписване на медикаменти при наличието на някоя от диагнозите, изброени в таблицата към т.2 на Решението за критериите. Това, по същество, не е въвеждане на критерии, а създаване на нови правила за кодиране на диагнози, различни от тези по МКБ 10.
•    Загуба на време за ЗОЛ за посещение на РЗОК за презаверка на нова диагноза (друг код на хипертония), която презаверка ги лишава от безплатно лечение с монопрепарат и остава само изгубеното време.
•    Загуба на време от ОПЛ за административни дейности като прекодиране на диагнози, анулиране на вече издадени рецепти, изготвяне и отпечатване на нови рецепти и поемане на недоволството от страна на пациентите, за което ОПЛ нямат никаква вина.

Предложения по Критериите:
 
1.    По дефиниция, есенциалната (първична) хипертония - I10 е тази, при която причините (етиологията) е неясна. Така че определянето ѝ като неусложнена не е уместно.

2.    Таблицата с диагнози като изключващи критерии да добие следния вид, който отговаря на правилата за кодиране по МКБ 10 при условие, че реимбурсираните медикаменти за I50.0 са еднакви по вид и брой с тези за I11.0 :
3.    При останалите, посочени в таблицата диагнози, същите да се кодират отделно, според правилата за кодиране по МКБ 10, като се кодира и диагноза I10 и запазят правото си да получават съответните медикаменти за I10 (есенциална хипертония). (Виж. Приложение 2- извадки от МКБ 10)
4.    Предлагаме т.3 от Решението за критериите да се промени така: „Не се допуска пациенти с артериална хипертония, получавали терапия за заболявания с кодове I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I50.0, да преминават към код I10.“ Изброените диагнози са в рубриката „Хипертонични болести“ по МКБ 10, където е и I11.

5.    Предлагаме  т.4 и т.5 да отпаднат. На тяхно място да се разпише нова т.4:
„Няма основание за едновременно наличие на I10 и I11.0, I11.9, I12.0, I12.9, I13.0, I13.1, I13.2, I50.0.“

В правилата за кодиране не съществува подобен микс: таблица – кардиолог – коректно кодиране. От казаното до тук също стана ясно, че не е срещу правилата за кодиране да се кодират едновременно I10 и повечето от посочените в оригиналната таблица на Решението диагнози. Т. 5 от Решението е некоректно написана, защото виждаме, че не при всички органи увреждания е указана смяна на кода. От I20 до I48 не се налага смяна на кода според МКБ – 10, а промяната при I50 до I51.9 е под условие.

6.    ВПЕЧАТЛЯВАЩО е съдържанието на т.6 от Решението за критериите, която гласи: 

"Настоящите критерии се отнасят до предписване на монопродукти. Това са лекарствени продукти, съдържащи едно активно вещество."

НЕИЗБЕЖНО ВЪЗНИКВА ВЪПРОСЪТ: ОПИСАНИТЕ В РЕШЕНИЕТО КРИТЕРИИ СА КРИТЕРИИ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ ИЛИ ЗА КОДИРАНЕ? ЗАЩО СЕ ВЪВЕЖДАТ КРИТЕРИИ, ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ Е УКАЗАНО МОНОПРЕПАРАТИТЕ ЗА ЕСЕНЦИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ ДА СА НАПЪЛНО РЕИМБУРСИРАНИ? НА СЛЕДВАЩ ЕТАП, ВЕРОЯТНО ТОВА ЩЕ СЕ СЛУЧИ И ЗА ОСТАНАЛИТЕ В РУБРИКАТА „ХИПЕРТОНИЧНИ БОЛЕСТИ“. ЩЯХА ЛИ ДА СЕ ПОЯВАТ НА БЯЛ СВЯТ ТЕЗИ ТКРИТЕРИИ АКО МОНОПРЕПАРАТИТЕ БЯХА БЕЗПЛАТНИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ХИПЕРТОНИЯ? В СЪЩОТО ВРЕМЕ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТАБЛИЦИ ЗА ДОПУСТИМИ КОМБИНАЦИИ ОТ МКБ КОДОВЕ ЗА ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ, ИЗГОТВЕНИ ОТ НЗОК, УТВЪРЖАДАТ КАТО КОРЕКТНИ КОМБИНАЦИИТЕ I10/ I48, I10/ I47.1, I10/ I20.Х … КОЕ ОТ ДВЕТЕ ОФИЦИАЛНИ ТВЪРДЕНИЯ НА НЗОК Е ВЯРНО? ИЛИ ЗА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛИ СА ДОПУСТИМИ РАЗЛИЧНИ ИСТИНИ?

Настояваме да бъдат взети предвид промените, които предлагаме и да се определят нови коректни критерии, които да са валидни за новорегистрираните пациенти с артериална хипертония. Пациентите с установена и регистрирана преди въвеждането на критериите хипертония да не търпят промени в статуса на кодираните заболявания, обобщават от НСОПЛБ. 

В прикачения файл можете да се запознаете с приложението, в което са описани критериите на НЗОК.

Прикачени файлове

3_Prilozhenie 2 - I10 -I15.pdf

Коментари