Публикация

Създават регистри за диабет и редки болести

Националният център по обществено здраве ще поддържа и регистър на източниците на електромагнитни полета 


Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) изгражда три регистъра – на пациентите с редки болести и с диабет, както и на източниците на електромагнитни полета.

Регистър на пациентите с редки болести
Новият регистър на пациенти с редки болести, който в момента се изгражда от НЦОЗА, предоставя възможности за въвеждане и актуализиране на информация за списъка на редките болести, утвърден от Министерството на здравеопазването. 

Неговият обхват включва въвеждането, актуализацията и поддържането на медицинските досиета на пациентите с редки болести. В тях се включват данните за лечението и резултатите, възникналите усложнения в хода на заболяването и други данни, свързани с него.

Основните потребители на този регистър ще бъдат оторизирани лица от експертните центрове (лекари, административен персонал и други), които ще въвеждат данни в регистъра, ръководни служители в Министерството на здравеопазването и експерти от НЦОЗА и Регионалните здравни инспекции, които ще отговарят за изготвяне на справки от регистъра.

Регистърът на пациенти с редки болести ще подпомогне процеса на лечение на тези хора. Той ще послужи като сериозна основа за прилагането на адекватни здравни политики в областта на редките болести.
 
 

Регистър на пациентите с диабет
Този нов здравен регистър ще включва медицинските досиета на пациентите с диабет. Той ще съдържа бази данни за лечението на диабета и резултатите от него, за възникналите усложнения вследствие на заболяването и други данни, свързани с диагнозата и пациента. 

Ще бъдат обхванати пациентите с диабет тип 1 и 2, рисковите семейства с диабетноболно дете, семейства с анамнеза за диабет и други.

Достъп до регистъра ще имат оторизирани лица (общопрактикуващи лекари и медицински специалисти), които ще въвеждат данни в регистъра, ще могат да преглеждат и да актуализират медицинските досиета на пациентите с диабет. Информацията в регистъра ще може да бъде използвана и за изготвяне на анонимизирани справки и статистически данни от ръководни служители в МЗ и експерти от НЦОЗА и РЗИ. 

Диабетният регистър ще спомогне за прилагането на адекватни здравни политики в областта на лечението и профилактиката на заболяването.
 

Регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП)

НЦОЗА изгражда първия по рода си регистър на източниците на електромагнитни полета (ЕМП) като базови станции за мобилна комуникация, както и други комуникационни предаватели.
Той ще предоставя:
- надеждна информация за разположението им  на територията на цялата страна.
- навременни и достоверни данни за нивата на ЕМП в околната среда.

 
По този начин населението, местните власти и контролните органи ще разполагат с актуална и пълна информация.

Особено важни са районите, където населението или отделни лица със здравословни проблеми са особено чувствителни или има изявен обществен интерес към комуникационните източници, монтирани в близост до училища, болници, места за отдих и почивка, рехабилитационни центрове, детски градини и други райони.

Част от данните в регистъра ще са публично достъпни: местоположение и визуализация на самите източници, които ще са нанесени върху електронна карта на населеното място (Google maps). 

Публично достъпни ще са и данните за нивата на електромагнитни полета, като за регистъра те са събирани чрез точкови измервания и мониторингови станции.

Разработената система за регистриране на източниците на електромагнитни полета, на техните нива и разпространение ще бъдат в основата на оценяването и управлението на здравния риск.
 
Регистрите се изграждат от НЦОЗА по проект „Подобряване на контрола и информационните системи за превенция на риска в здравеопазването”, Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ НА ЕИП) 2009-2014.

" }-->

Коментари