УМБАЛ „Александровска“ продължава проекта за ранна диагностика на аутизъм при децата
УМБАЛ „Александровска“ продължава проекта за ранна диагностика на аутизъм при децата
УМБАЛ „Александровска“ продължава проекта за ранна диагностика на аутизъм при децата
УМБАЛ Александровска
УМБАЛ Александровска
Лечебно заведение
УМБАЛ „Александровска“ продължава проекта за ранна диагностика на аутизъм при децата

УМБАЛ „Александровска“ продължава проекта за ранна диагностика на аутизъм при децата

Ще бъдат обучени специалисти в Бургас, Монтана, Благоевград, Враца, Пазарджик и Габрово

УМБАЛ „Александровска” обяви на пресконференция началото на изпълнението на договор РД - 13-153/ 16.12.2016 г. за продължение на проекта „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ на МЗ. 

Средствата по него са осигурени от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., в размер на 128 000 евро.

В първия етап проектът даде възможност на кръг от психиатри, психолози и други медицински специалисти от всички региони на страната да бъдат обучени за прилагане на инструментите ADOS-2 и ADI-R, определяни от експертите в сектора като „златен стандарт“ в диагностиката на аутизма и бяха насочени към медицински специалисти (ОПЛ, педиатри, детски психиатри). По-късно бяха обучени и специалистите извън сферата на здравеопазването, които също работят с деца с подобен тип заболяване – социални работници, ресурсни учители, учители в детски градини, училищни психолози и др.

В изпълнение на втория етап на проекта, работещите в Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола“ на „Александровска“ ще продължат да повишават своята квалификация, чрез получаване на знания за стандарти и инструментариум, неприлагани към настоящия момент. В дейностите е заложено обучение в нов стандарт по диагностика и терапия на деца с РАС, чрез който е постигнат голям напредък в оценяването на децата със специални образователни потребности и развитийни проблеми, като се включва и последната стандартизация на Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV). 

В рамките на първоначалния проект бяха ремонтирани част от помещенията на Клиниката по детска психиатрия. В настоящите дейности предстои те да бъдат обзаведени и оборудвани, а също да бъде инсталиран механизъм, който ще позволи не само достъп, но и придвижване на пациенти със специални потребности или на родителите на пациентите с подобни потребности. По проекта ще бъдат организирани срещи в Бургас, Монтана, Благоевград, Враца, Пазарджик и Габрово за създаване на мрежа от специалисти в различни области, които да имат чувствителност към ранните прояви на аутистичните разстройства у децата и да подкрепят тях и родителите им в по-нататъшното им развитие. 

В допълнителните дейности е предвидена и национална дискусия по проблемите на диагностиката и работа с РАС за възможните мерки за подобряването на работата с децата с аутизъм, както и на механизмите за взаимодействие между отделните институции, които имат отношение към грижите за децата с подобни проблеми и техните семейства.

Мнения