Публикация

УМБАЛ „Александровска“ продължава проекта за ранна диагностика на аутизъм при децата

УМБАЛ „Александровска“ продължава проекта за ранна диагностика на аутизъм при децата

Ще бъдат обучени специалисти в Бургас, Монтана, Благоевград, Враца, Пазарджик и Габрово


УМБАЛ „Александровска” обяви на пресконференция началото на изпълнението на договор РД - 13-153/ 16.12.2016 г. за продължение на проекта „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ на МЗ. 

Средствата по него са осигурени от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., в размер на 128 000 евро.

В първия етап проектът даде възможност на кръг от психиатри, психолози и други медицински специалисти от всички региони на страната да бъдат обучени за прилагане на инструментите ADOS-2 и ADI-R, определяни от експертите в сектора като „златен стандарт“ в диагностиката на аутизма и бяха насочени към медицински специалисти (ОПЛ, педиатри, детски психиатри). По-късно бяха обучени и специалистите извън сферата на здравеопазването, които също работят с деца с подобен тип заболяване – социални работници, ресурсни учители, учители в детски градини, училищни психолози и др.

В изпълнение на втория етап на проекта, работещите в Клиниката по детска психиатрия „Св. Никола“ на „Александровска“ ще продължат да повишават своята квалификация, чрез получаване на знания за стандарти и инструментариум, неприлагани към настоящия момент. В дейностите е заложено обучение в нов стандарт по диагностика и терапия на деца с РАС, чрез който е постигнат голям напредък в оценяването на децата със специални образователни потребности и развитийни проблеми, като се включва и последната стандартизация на Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV). 

В рамките на първоначалния проект бяха ремонтирани част от помещенията на Клиниката по детска психиатрия. В настоящите дейности предстои те да бъдат обзаведени и оборудвани, а също да бъде инсталиран механизъм, който ще позволи не само достъп, но и придвижване на пациенти със специални потребности или на родителите на пациентите с подобни потребности. По проекта ще бъдат организирани срещи в Бургас, Монтана, Благоевград, Враца, Пазарджик и Габрово за създаване на мрежа от специалисти в различни области, които да имат чувствителност към ранните прояви на аутистичните разстройства у децата и да подкрепят тях и родителите им в по-нататъшното им развитие. 

В допълнителните дейности е предвидена и национална дискусия по проблемите на диагностиката и работа с РАС за възможните мерки за подобряването на работата с децата с аутизъм, както и на механизмите за взаимодействие между отделните институции, които имат отношение към грижите за децата с подобни проблеми и техните семейства.

" }-->

Коментари