Публикация

Съюзът на писателите-лекари в България възобнови дейността си

Предстои пререгистрация на членовете на Съюза


Уважаеми колеги,

След няколкогодишно прекъсване поради трудните политически и финансови условия в страната, Съюзът на писателите-лекари в България възобновява дейността си. На изборно събрание, проведено в средата на миналата година, за председател бе избран проф. Златимир Коларов, за зам. председател поетесата д-р Лилия Панова, а дългогодишният председател д-р Фани Цуракова – за почтен председател. Съюзът бе преригистриран като сдружение с нестопанска цел за обществена полза.

Основната цел на  Съюза е:

1. Да подпомага опазването, изучаването, развитието и популяризирането на българското литературно наследство като част от световното културно наследство и по-специално произведения и дейност на писатели-лекари и изобщо творчеството на медици – лекари, фелшери, медицински сестри.

2. Да изследва и популяризира живота, дейността и творчеството на Димитър Димов и автори писатели и поети медици, културни дейци, преводачи и журналисти в България.

Предстои пререгистрация на членовете на Съюза. За целта е нужно редовните членове да представят следната информация:

  • трите имена
  • адрес за кореспонденция
  • телефон и Е-майл
  • снимка
  • автобиография, която да включва житейски, професионален и творчески път
  • библиография
  • награди и отличия

Информацията може да бъде представена на хартиен или електронен носител (СD или флаш) на адреса на Литературния музей, посочен по-долу или на следните електронни адреси – sdrujenie.pisateli.lekari@gmail.com или zkolarov@abv.bg или sonia.kiritsova@gmail.com.

Данните ще бъдат използвани и за съставяне на енкицклопедия „Кой кой е сред медиците-писатели и поети в България”. Желаещите да кандидатстват за членове на Съюза трябва да бъдат настоящи или бивши медицински служители и освен горните данни да представят молба до председателя в свободен текст и по 2 екземпляра от книгите си за оценка от външен рецензент – изявен литературен критик, писател или поет. Книгите ще останат във фонда на „Националния литературен музей”. Членският внос е 24 лв. за година, изплатени на банковата сметка на Съюза:

IBAN: BG80UNCR70001522084897, BIC: UNCRBGSF, Урикредит Булбанк АД.

Пенсионерите са освободени от членски внос.

 

Адрес за получаване на творбите:

София – 1000

Ул. Георги Раковски, № 138

Национален литературен музей

За Съюза на писателите-лекари в България „Димитър Димов”

МИСИЯ

Идеята на ръководството е възобновеният съюз да работи в тясно сътрудничество със Съюза на писателите в България и други литературни сдружения и общоности, тъй като автори – много, съюзи и сдружения – много, но литературата е една, една е и България, един е и нейния народ, на които трябва да служим безкористно с перото, познанията и с житейските си прозрения, морал и възгледи.

 

01.02.2016 г.

София

 

Проф. д-р Златимир Коларов, д.м.н.

Председател на Съюза на писателите-лекари в България „Димитър Димов”.

Коментари