Публикация

Стандартът по Спешна медицина в частта за болниците е отменен окончателно

Стандартът по Спешна медицина в частта за болниците е отменен окончателно

Според съда мотивите към наредбата не съдържат важна информация за практическото й прилагане


Петчленен състав на Върховния административен съд потвърди, че медицинският стандарт по спешна помощ в частта му за болниците е незаконосъобразен и го отмени окончателно. 

Отменената част от стандарта определяше видовете структури в лечебните заведения за болнична помощ, нивата на компетентност, архитектурно-инфраструктурната среда, организацията на пациентопотока в болничните заведения, критерии и показатели за качество и качествен контрол, пише в личния си блок адв. Мария Шаркова.

Според съда в мотивите към проекта за наредба и доклада към него не е посочено какви финансови и други средства са необходими за прилагането й, какви са очакваните резултати (вкл. финансови), както и анализ за съответствие на наредбата с правото на Европейския съюз.

В заключение съдът е приел, че липсата на надлежна обосновка в мотивите на оспорената наредба препятства извършването на съдебния контрол по същество на съответствието на подзаконовия нормативен акт с материалноправните разпоредби, включително и принципите от Конституцията на Република България. 

При така констатираните съществени нарушения на административно-производствените правила съдът е стигнал до извод, че оспорената Глава четвърта от наредбата е назаконосъобразна, поради което я е отменил.

Коментари