Публикация

Форум за гражданското участие в организацията


„Гражданското общество – предизвикателства и възможности за участие при изследванията на общественото здраве” е темата на конференция, която ще се проведе  утре, 25 март, от 9:00 часа в хотел „Сити Бест Уестърн” в София.

Тя е част от международния проект „Предизвикателствата пред ангажирането на гражданското общество в изследванията на общественото здраве” и в България се организира и изпълнява от клуб „Икономика 2000”.
Проектът се финансира от Седма рамкова програма на ЕС.

Във форума ще участват доц. Петко Салчев – Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, доц. Лидия Георгиева, д-р Ростислава Димитрова – дирекция „Здраве” на ЕК, и Деница Сачева, председател на Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване.

Според екипа на проекта нивото на развитие на здравеопазването предопределя нивото на развитие на всяка една държава. Докато медицината е запазена територия на лекарите, съвременното здравеопазване изисква все повече и повече участието на политици, икономисти, юристи, специалисти по комуникация, социални работници, социални антрополози и др.

Деница Сачева посочи, че 213 от 4 908 регистрирани в България граждански организации в националния информационен портал на НПО в България -  www.ngobg.info, работят в сферата на здравния сектор. От тях 76 са изпълнявали проекти през последната  година.

Сред най-често срещания предмет на дейност на здравните НПО са защитата правата на пациентите, информационната и образователната дейност, организацията на обществени кампании и дейности за повишаване на здравната култура, предоставянето на здравни услуги, гражданският контрол и мониторинг (предимно по отношение на корупция), подпомагането на институциите в изработването на политики и програми по определени здравни проблеми.

Сред акцентите във форума е представянето на доклада от доц. Петко Салчев –„Изследванията в областта на общественото здраве в България - проблеми и перспективи пред НПО”. Според доц. Салчев липсват мащабни проучвания в областта на общественото здраве, които да отговорят на съвременните предизвикателства.

Откроява се и липсата на изследвания, които да отразят прехода. Изключително малко са тези, които успяват да опишат и анализират съвременното състояние на общественото здраве.

След проучване в периода 18 януари - 15 февруари по интернет на тема „Предизвикателствата пред изследванията в областта на общественото здраве”  се налагат следните изводи:

• Ниска заинтересованост по проблематиката
• 66,7% посочват, че не знаят да се провеждат изследвания в областта на общественото здраве
• Над 82% считат, че има области в общественото здраве, които не са проучени или подценени
• Като основни проблеми пред изследванията в областта на общественото здраве се посочват  липса на финансиране и незаинтересованост на държавните институции
• 79,5% считат, че нивото на научните изследвания в България е много по-ниско в сравнение с това на европейските страни
• Средната оценка за научния капацитет в областта на изследванията на общественото здраве е 3
• 97% посочват, че основна роля в изследванията на общественото здраве имат научните организации, следвани от НПО – 41%
• Над 48% смятат, че НПО нямат подготовка да извършват изследвания в областта на общественото здраве, 33% считат, че НПО нямат компетентност, над 48% са на мнение, че НПО може да влияят в политиката и над 43% - че не участват при планирането на изследванията
• Над 87% биха се ангажирали лично да участват в провеждането на изследвания в областта на общественото здраве, а ангажираността на организациите, в които работят, я определят под 50%.

В проучването са участвали общо 78 представители на граждански организации.

Според доц. Салчев сред възможностите за преодоляване на проблемите са укрепването на връзките между изследователи, изследователски институции и НПО, както и определяне на приоритетите в политиката в областта на общественото здраве. От изключително значение е засилването на интереса на политиците към базираната на доказателства политика при вземане на решения в здравния сектор.

По време на форума ще бъде представена систематизирана информация за възможностите за финансиране от фондове на ЕС на изследвания в областта на общественото здраве.

Коментари