Публикация

Стартира първият дистанционен курс за педагогическа квалификация на преподавателския състав на МУ-Варна

Стартира първият дистанционен курс за педагогическа квалификация на преподавателския състав на МУ-Варна

Курсът се осъществява в дистанционна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение, а текущият контрол става чрез решаване на тестове и разработване на дидактически проблеми


Стартира първият дистанционен курс за педагогическа квалификация на преподавателския състав на МУ-Варна

От днес стартира апробация на първия сертифициран курс за педагогическа квалификация на преподавателския състав на университета в дистанционна форма на обучение. Курсът се провежда от четири години, но досега е бил в очна форма. Първите преподаватели, които ще вземат участие, са тези от Филиал Велико Търново на МУ-Варна.
Общата продължителност на курса е 8 седмици. Той е обособен в шест работни сесии. Всяка от тях включва резюмиран вариант на лекция, мултимедийна презентация и задача за самостоятелна работа. Курсът завършва с методическа разработка на практическо занятие, а завършилите получават Удостоверение за начална педагогическа компетентност (І ниво).
Обучението е предназначено за следдипломна квалификация на нехабилитиран академичен състав, който включва преподаватели, асистенти и главни асистенти, назначени на постоянен трудов договор в Медицински университет – Варна, както и за медицински специалисти (без педагогическа квалификация), работещи в клиники, които са акредитирани да обучават студенти и специализанти в цялата страна.
Той има задължителен характер за преподавателите на МУ-Варна и ще се осъществява чрез системата Blackboard. Като функция спада към отдел „Научна дейност и кариерно развитие". Проектът на курса е разработен и ще се реализира от доц. Маринела Грудева, доктор по педагогика, със съдействието на ЦЕДО и IT центъра на МУ-Варна.
Основната му цел е да формира начална педагогическа компетентност у нехабилитирания академичен състав, без или с минимален преподавателски опит (от 0 до 5 години), за овладяване и прилагане на знания за основни педагогически понятия, организирането и провеждането на практическите занятия във висшето училище, умения за разпознаване, дефиниране и характеризиране на специфичните особености на процеса обучение във висшето медицинско училище, самостоятелно структуриране и разработване на методика на конкретно занятие, както и компетентности за ориентиране в спецификата на обучение във висшето медицинско училище и прилагане на методическите изисквания за таксономия на образователните цели.

Курсът се осъществява в дистанционна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение, а текущият контрол става чрез решаване на тестове и разработване на дидактически проблеми. 

Коментари