Публикация

Фондът за лечение на деца ще работи по-бързо


Правителството прие промени в постановлението за създаване на Център „Фонд за лечение на деца”, като целта е да се подобри организацията на работа и да се повиши неговата ефективност.

Новият документ отразява предложенията на родители, дарители, различни неправителствени организации, както и препоръките на Сметната палата, съобщи правителствената информационна служба.

Предвижда се ускоряване на процеса на движение и одобрение на документацията на кандидатстващите, както и разширяване на възможностите за подпомагане.

Ще бъдат въведени процедурни правила и максимално кратки срокове за всеки етап от разглеждане на молбите за лечение. По линия на фонда ще могат да се осигуряват високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба в случаите, когато тяхната липса е причина за невъзможност да се извършва адекватно лечение на пациентите у нас, както и медицински изделия, които не могат да бъдат осигурени в България или не се финансират от НЗОК.

Предвижда се създаване и поддържане на регистър на децата, получили подпомагане от фонда, с информация за отпуснати суми и резултати от осъществените диагностични и лечебни процедури. Ще бъдат създадени регистри и на лечебните заведения и специалистите, осъществили или в състояние да извършат съответните дейности, както и регистър на дарителите.

На Обществения съвет към фонда се възлагат консултативни функции и се прецизират неговите правомощия. Той ще може да отправя предложение към директора на фонда по всяко подадено заявление, като при положително становище ще предлага и размера на паричната сума, която да бъде отпусната, а при отказ ще посочва мотиви.

Освен това съветът ще анализира дейността на фонда като цяло и по отделните случаи, ще изработва, актуализира и оповестява принципи и правила за набиране и разходване на средствата и ще предлага при необходимост максимални стойности на финансиране на съответните дейности със средства от фонда.

Общественият съвет ще се състои от 13 членове и ще има тригодишен мандат. В него ще участват четирима изтъкнати медицински специалисти, по един представител на Министерството на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане, Българския Червен кръст, БНТ, БНР и друга медия, и двама представители на неправителствени организации, които осъществяват дейност в областта на подпомагането на деца в страната и дарителството.

Коментари