Миелодиспластичен синдром

66 Последователи

Миелодиспластичен синдром включва хетерогенна група от клонални заболявания на хемопоетичните стволови клетки с неефективна хемопоеза и периферна цитопения (моно-, би- и панцитопения). Костният мозък е богат на клетки, с повишен дял на бластите и наличие на атипизъм (дисхемопоеза). Част от пациентите развива след месеци или години остра миелобластна левкоза (AML).

Няма публикации по тази тема