Рак на белия дроб

131 Последователи

Ракът на белия дроб е злокачествен тумор, който възниква от лигавичните клетки на бронхите или клетките на белодробната тъкан. Специалистите го наричат още белодробен или бронхиален карцином. Основната причина за появата му е тютюнопушенето. Този вид рак сред най-разпространените онкологични локализации и е водеща причина за смърт от злокачествени заболявания при двата пола. Болки при рак на белия дроб се наблюдават сравнително рядко. Коварното е, че няма профилактично изследване, нито пък утвърден ефективен скрининг, с чиято помощ би могъл да се открие в ранни стадии. В началото дори няма симптоми, по които да се разбере, че в организма се развива тумор. 

Рак на белия дроб
Изтегли безплатно!

 

Какви са симптомите за рак на белия дроб ?

 

Ракът на белия дроб рядко има признаци в гръдния кош или симптоми в най-ранните си стадии. Те най-често се проявяват, когато раковото заболяване е в напреднала фаза. Най-често могат да включват:

 

Основните рискови фактори за развитие на заболяването са: тютюнопушене, пасивното излагане на тютюнев дим, контакт с канцерогенни материали (най-често на работното място - например азбест), някои белодробни болести. Има обаче и случаи, когато болестта възниква на основата на фамилна обремененост - генетично предразположение. Характерно за заболяването е, че дава твърде рано метастази в останалите органи, поради което хирургичната намеса невинаги е ефективна. Едва един от десет пациенти с тази диагноза преживява следващите пет години. Поради което колкото по-рано се диагностицира и лекува белодробният рак, толкова по-добро ще е качеството на живот на пациентите. 

 

Интересен факт е, че в България преобладава плоскоклетъчния рак на белия дроб, докато в западните страни повечето случаи са на аденокарцином. Данните са изнесени от онколога д-р Красимир Койнов по време на Националната конференция по медицинска онкология в София през 2014 г. За България е трудно да се даде точна статистика. Част от информацията за онкологичните заболявания се обобщава в Националния раков регистър при съблюдаване на поверителността на личните данни.  

 

“Няма точно обяснение за тази съществена разлика, но да не забравяме, че и в западните страни през 60-те години на миналия век преобладаваха случаите с плоскоклетъчен рак на белите дробове. От тогава пациентите с аденокарцином непрекъснато се увеличават за сметка на плоскоклетъчния карцином и вече съставляват най-голямата популация болни. Тази тенденция съществува и у нас. Като клиницисти, ние наблюдаваме непрекъснатото увеличаване на случаите с аденокарцином. Лично аз, не съм напълно съгласен с данните на официалната статистика, тъй като в практиката си срещам изключително много пациенти с този хистологичен вид на тумора.”

 

Една от предполагаемите причини за увеличаване на пациентите с аденокарцином е въвеждането на цигарения филтър, принуждаващ пушачите да поемат по-силно тютюневия дим, който от своя страна достига по-надълбоко, до периферните структури на белите дробове. Друга причина за увеличаване на случаите с аденокарцином е намаляване броя на пушачите. Този вид тумори се свързват с действието и на други фактори, докато цигарите причиняват по-често плоскоклетъчен рак. Тенденцията, най-вече в САЩ, е за намаляване на тютюнопушенето. Там политиката за борба с раковите заболявания започна още в началото на 70-те години на ХХ в. при президента Никсън. Едва 20 години по-късно започнаха да се забелязват първите резултати и спад на смъртността.

Всеки 4-ти с рак на белия дроб с неясна диагноза

 

За съжаление има и доста пациенти без морфологична диагноза, отбелязва д-р Койнов. Около 25% от цялата популация болни са без хистологично верифициран тумор. Поставянето на диагнозата зависи от опита и преценката на лекаря. Част от тези болни са много възрастни, в тежко общо състояние или в напреднал стадий на заболяването. При тях не е хуманно, а и напълно безмислено, извършването на инвазивни методи за хистологична верификация, тъй като лечебните възможности на противотуморната терапия са сведени до минимум и тези болни подлежат само на симптоматично лечение.

 

Диагностиката на белодробния рак в ранните стадии е затруднена поради липса на каквито и да е оплаквания. В 5% до 15% от случаите заболяването се открива от направени рентгенови снимки на белия дроб по повод на други заболявания. При наличие на симптоми (отслабване на тегло, изостряне на хронична кашлица, затруднено дишане, дишане с хрипове, отделяне на кървави храчки с  болки в гърба, в преобладаващите случаи заболяването е в напреднал стадий. Над 50% от новодиагностицираните случаи се откриват по повод на симптоми на метастазиране на заболяването.

Преглед за рак на белия дроб - пациентите изчакават твърде дълго, понеже нямат симптоми!

 

Пациентите изчакват твърде дълго, понеже нямат симптоми

 

Общопрактикуващи лекари споделят неведнъж, че пациентите, в чиито бял дроб се развива тумор, дълго са отлагали, преди да съобщят за симптомите и да потърсят лекарска помощ, посочва проф. Димитър Костадинов, специалист по УНГ и белодробни болести. Трябва да се насърчават хората да отидат на по-ранен етап до личния си лекар, което да доведе до по-бързо направление, своевременна диагностика и лечение. От друга страна, ОПЛ трябва бързо да се ориентират какво е заболяването по състоянието на пациента. Личните лекари виждат много пациенти с признаци и симптоми, които, въпреки че си приличат, могат да се окажат причинени от други, често срещани незлокачествени заболявания. Откриването на първичния белодробен карцином обикновено става в етап от неговото развитие, когато той се прояви с първите симптоми (кашлица или промяна в нейната характеристика, гръдна болка, кръвохрак или симптоми от страна на други органи и системи). За съжаление това са симптоми, свързани с напреднал белодробен рак. 

 

В съответствие с най-добрите, основани на доказателства насоки, първоначалните изследвания трябва да се проведат при ОПЛ, освен ако вероятната диагноза е очевидна. Когато са необходими специализирани изследвания, те трябва да бъдат предлагани навременно, да са съобразени с нуждите на пациента и предоставени за възможно най-близкото специализирано лечебно заведение, допълва проф. Костадинов. Нито един пациент не трябва да чака по-дълго от шест до девет седмици за компютърна томография (КТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), ултразвуково и ендоскопско изследване. Това при всички случаи ще е от полза за пациентите. 

Генетични и молекулярни изследвания

Малка част от заболяванията се причиняват от наследени гени, които предразполагат хората, носители на тези гени, към развитието на злокачествени промени в клетките им, посочва проф. Димитър Костадинов. Информацията за фамилната обремененост може също да помогне на хората да планират бъдещето си и в крайна сметка да повлияе на начина им на живот. Молекулярната патология е научна дисциплина, която включва развитието на молекулярни и генетични подходи при диагностицирането и класификация на човешките тумори. Има две основни области, в които може да повлияе:

 

  • подпомагане при диагностициране и класификация;
  • подпомагане на оценяването на реакцията към лечението и прогресията на болестта.

Кои видове рак на белия дроб са най-агресивни

Ракът на белия дроб се разделя на две основни групи в зависимост от хистологичния си вид - дребноклетъчен и недребноклетъчен. Най-агресивен е дребноклетъчният карцином на белия дроб, който представлява 20-25% от всички случаи. Той е с друга биология, смята се дори, че при първата клинична проява вече се е разпространил в организма и затова не се препоръчва провеждане на оперативно лечение. Прилага се медикаментозна терапия, която при ограничените форми на заболяването се комбинира и с лъчелечение. При правилно проведена терапия, въпреки агресивността на болестта, могат да се постигнат продължителни ремисии, дори излекуване при все още малък процент пациенти.


Останалите 80-75% от рака на белия дроб е голямата група на недребноклетъчния рак, в която се включват няколко хистологични варианта, пояснява онкологът. Тези тумори се характеризират с по-бавно развитие и по-добра диференцираност, но за сметка на това са по-слабо податливи на химиотерапия. В групата на недребноклетъчния рак влизат:

 

  • плоскоклетъчен карцином;
  • аденокарцином;
  • аденосквамозен;
  • едроклетъчен карцином.

Тези тумори растат и се разпространяват по-бавно, отколкото останалите, и се поддават по-добре на лечение. Петгодишната преживяемост е под 25%. При недиференцираните тумори имаме бързо делящи се клетки и затова химиотерапията е ефективна - тя действа само на делящите се клетки. Дребноклетъчният рак е най-агресивен, но пък и най-чувствителен на химиотерапия. Той е представен в около 20% от всички тумори на белия дроб. В тази група почти винаги влизат активни и пасивни пушачи. Характерно за тези тумори е, че първоначално добре се повлияват от химиотерапия и лъчетерапия. Петгодишната преживяемост е около 5%, а продължителността на живота на нелекуваните болни е 2 до 3 месеца.

Рак на белия дроб в трети или последен стадий

рак на белия дроб последен стадий

Ракът на белия дроб се разделя на четири различни стадия в зависимост от това, колко голям е туморът, има ли метастази и къде са те. В първи стадий белодробният карцином все още е сравнително малък и не засяга нито съседни лимфни възли, нито други органи. Тук повечето пациенти могат да бъдат излекувани чрез операция или, ако е необходимо, чрез лъчелъчение. За съжаление повечето диагнозата при повечето пациенти се поставя едва в 3-ти или 4-ти стадий, поради липсата на ясни симптоми.  

 

В стадий 4 или последен стадий ракът на белия дроб е образувал метастази. Раковите клетки са се отделили от първоначалния тумор в белите дробове и са образували вторични тумори - метастази, например в черния дроб, надбъбречните жлези или в други части на белия дроб.

 

Последният 4-ти стадий на рак на белия дроб се счита за нелечим. На практика има много малко случаи, при които пациентът все още може да бъде излекуван. Като цяло продължителността на живота във финалния стадий е доста ниска: само един на 100 пациенти оцелява през следващите 5 г.

Химиотерапия - кои са тънкостите в лечението

химиотерапия при рак на белия дроб

В лечението на вида рак на белите дробове са застъпени трите основни лечебни метода, прилагани в онкологията – хирургичен, лъчетерапевтичен и лекарствен. За последния, продължава да се използва стария термин химиотерапия, въпреки че наред с класическите цитостатици вече се прилагат и редица коренно различни медикаменти.

 

При недребноклетъчните тумори стадият, в който е диагностицирано заболяването, определя терапевтичното поведение. В по-ранните стадии са показани локалните методи на лечение – оперативно лечение или при противопоказания - лъчелечение. Основен критерий за извършването на хирургичната интервенция е възможността, първичният тумор да се отстрани радикално заедно със засегнатите регионални лимфни възли. Ако това не може да се извърши, не се пристъпва към оперативно лечение. 

 

В граничните по отношение резектабилност тумори, може да се започне първоначално с химиотерапия, за да се намали размерът на тумора и така да се постигне последваща радикална операция. Пациентите в напреднал стадий се лекуват изключително с химиотерапия, но тя има изцяло палиативен характер. Все още лекарственото лечение не може да излекува болни с метастазирал недребноклетъчен белодробен рак.

Колко се живее с рак на белия дроб

 

Сравнима ли е продължителността на живота у нас на пациентите с рак на белия дроб с тази в други страни? Достъпът до лекарите и до специализираната медицинска помощ у нас е по-добър в сравнение с много други европейски страни, където се чака с месеци за достъп до специалист. “За съжаление българите не ценят достатъчно здравето си, докато не го загубят. Често не си обръщат внимание, а това води до откриване на заболяването в по-късен стадий. Има и грешки в системата – много често не се мисли за рак и болните се лекуват дълго време за бронхит, пневмония или нещо друго и се получава забавяне с месеци. Следователно, причините са комплексни. Но не трябва да се забравя, че колкото стадия на заболяването е по-напреднал, толкова прогнозата за пациента е по-лоша”, коментира д-р Красимир Койнов.

 

Излекувани от рак на белия дроб може да има, ако той се диагностицира в ранен стадий. Откриването на тумора в късен, напреднал стадий влошава прогнозата за преживяемост.

Таргетна терапия - за кого е подходяща

През последните години все повече навлизат таргетните терапии. Те обаче са подходящи само за пациенти с определена генна мутация в туморните клетки. Лечението е доста скъпо - около 50 000 лв. годишно, но се изплаща от здравната каса, стига изследванията на пациента да сочат, че той е подходящ, че туморът ще се повлияе от това лечение.

 

Изследването е генетично на съответните туморни биомаркери. Именно те определят дали таргетната терапия ще бъде ефективна или не. Засега стандартизираните и валидирани маркери са само няколко. Откриването на голям брой такива туморни биомаркери и създаване на съответни медикаменти ще доведе до революция в лечението на злокачествените заболявания. Генната мутация, която се открива в туморни клетки при пациенти с недребноклетъчен рак на белите дробове и която е подходяща за таргетна терапия е с честота 9,2% в България. Следователно от 100 пациенти с това заболяване 9-10 от тях ще са носители на мутацията и могат да получат таргетна терапия. Тя е много по-ефективна и по-добре поносима от химиотерапията.

 

Автор: Илияна Ангелова

Публикации

...