Публикация

Промени в състава на Комисията по прозрачност

Промени в състава на Комисията по прозрачност

Правителството освободи София Пенева като член на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Тя е отправила молба за освобождаване поради предстоящ продължителен отпуск за временна неработоспособност, съобщиха от Министерския съвет.

На нейно място за член на Комисията по прозрачност е определена Веска Гергова

- главен юрисконсулт в дирекция „Правни, административно-финансови дейности и управление на качеството“ на Изпълнителната агенция по лекарства.

Тя е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“

където придобива магистърска степен по специалност „Право“. Има магистърска степен по „Здравен мениджмънт“ към Медицински университет - София, факултет по обществено здраве, като е и зачислен докторант към катедра „Здравна политика и мениджмънт“.

 

Веска Гергова е член на постоянно действащи комитети и комисии на европейско ниво

в областта на лекарствената политика.

Коментари