Vivace
Vivace

Описание

Vivace е ACE инхибитор, който притежава индикации за най-широк диапазон от показания

Лечение на хипертония

Сърдечно-съдова превенция: за понижаване на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност при пациенти с:

- манифестни атеротромботични сърдечно-съдови заболявания (анамнеза за коронарна болест на сърцето или инсулт или периферни съдови заболявания) или

- диабет с поне един сърдечно-съдов рисков фактор

Лечение на бъбречно заболяване:

- Начална диабетна гломерулна нефропатия, определена от наличие на микроалбуминурия;

- Проявена диабетна гломерулна нефропатия, определена от макропротеинурия при пациенти с поне един сърдечно-съдов рисков фактор

- Проявена недиабетна гломерулна нефропатия, определена от макропротеинурия ≥ 3 g/ на ден

Лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност.