Публикация

Отбелязваме Европейския ден за правата на пациентите

Отбелязваме Европейския ден за правата на пациентите

Според Европейската харта са 14


18 април е Европейският ден за правата на пациентите. Отбелязва се от 2007 г. в страните от Европейския съюз. Целта му е да се популяризират 14-те основни права на пациентите и е повод за информиране, обсъждане и предприемане на действия за подобряване на правата им в Европа, отбелязва Центърът за защита правата в здравеопазването. 

Европейската харта за правата на пациента включва: 

1. Право на превантивни мерки - Всяко лице има право на подходящи услуги, предпазващи го от заболяване.

2. Право на достъп - Всяко лице има право на достъп до здравни услуги в съответствие със своите здравни нужди. Здравните услуги трябва да гарантират равен достъп за всеки, без каквато и да е дискриминация от гледна точка на финансови ресурси, местоживеене, вид на заболяването или момент на достъпа.

3. Право на информация - Всяко лице има право на достъп до каквато и да е информация във връзка с неговото здравословно състояние, медицинските услуги и начина на тяхното прилагане, както и относно постиженията на научно-изследователския прогрес.

4. Право на съгласие - Всяко лице има право на достъп до всяка информация, която може да му позволи да участва активно във вземането на решения за неговото здраве.

5. Право на свободен избор - Всяко лице има право на свободен избор между различни лечения и изпълнители на медицинска помощ на базата на адекватна информация.

6. Право на тайна и конфиденциалност - Всяко лице има право на конфиденциалност по отношение на неговата лична информация, включително информацията за неговото здравословно състояние и за възможните диагностични или терапевтични процедури, както и на защита на личната му тайна по време на извършване на диагностични прегледи, посещения на специалисти и общо медицинско лечение/хирургически намеси.

7. Право на уважение към времето на пациента - Всяко лице има право да получи необходимото му лечение своевременно и в рамките на предварително установен срок. 

8. Право на спазване на стандартите за качество - Всяко лице има право на достъп до висококачествени здравни услуги на основата на определяне и спазване на прецизни стандарти.

9. Право на безопасност - Всяко лице има право на защита от опасности, породени от лошо функциониращи здравни услуги, медицинска небрежност и грешки, както и право на достъп до здравни услуги и лечения, покриващи изискванията за висок стандарт на безопасност.

10. Право на иновации - Всяко лице има право на достъп до иновационни процедури, включително диагностични, в съответствие с международните стандарти, независимо от икономическите или финансови съображения.

11. Право на избягване на ненужно страдание и болка - Всяко лице има право да избягва, доколкото е възможно, страданието и болката във всяка фаза на заболяването си.

12. Право на индивидуално лечение - Всяко лице има право на диагностични или терапевтични програми за лечение, пригодени колкото е възможно повече към неговите лични потребности.

13. Право на жалване - В случай на понесени вреди всяко лице има право да подаде жалба и да получи отговор или друга обратна информация.

14. Право на обезщетение - Всяко лице има право на достатъчно обезщетение в рамките на разумен срок в случай на понесена физическа, морална или психологическа вреда, причинени от здравни услуги и лечение.

Поставянето на гражданите в центъра на здравната политика на ЕС започва с гарантиране на спазването на правата на пациентите. Това е възможно единствено чрез сътрудничество и ангажираност на всички заинтересовани лица във всички страни от ЕС. Ето защо е изключително важно да се повишава осведомеността относно значението на правата на пациентите и отговорността на всеки за тяхното спазване, отбелязва още ЦЗПЗ.

Всеки ден в организацията хора търсят консултации по различни здравни въпроси. Работата с тях е насочена основно към запознаване на техните права и задължения като здравноосигурени лица и съдействие за разрешаване на конкретни здравни проблеми. 

Повече за правата, съвети и препоръки можете да откриете в секцията „Често задавани въпроси“ на сайта на ЦЗПЗ, или като изпратите индивидуално запитване, жалба или сигнал, на който ще получите отговор от експерт в сферата на здравеопазването.

Коментари