Публикация

ВАС окончателно отмени наредбата, по която касата избира кои болници да финансира

ВАС окончателно отмени наредбата, по която касата избира кои болници да финансира

Причината – липса на обществено обсъждане, мотиви и финансов анализ


Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно Наредбата за критериите и реда за избор на болници, с които здравната каса сключва договори, приета с Постановление на Министерски съвет № 45/09.03.2016 г.

Делото е образувано по касационните жалби, подадени от министъра на здравеопазването и от Министерския съвет, срещу решение на тричленен състав на ВАС от 6 март тази година, с което наредбата беше отменена.

Съдът е установил, че не е налице обсъждане на постъпилите по първоначално публикувания проект на наредбата, становища, предложения и възражения, информира Центърът за защита правата в здравеопазването.

В мотивите към проектонаредбата липсва задължителното съдържание за финансовите и други средства, необходими за прилагането й, както и очакваните резултати, се изтъква в решението на магистратите.

Установено е, че към окончателния проект за наредбата липсва посоченото задължително съдържание на мотивите, което е равнозначно на липсата на такива. Липсата на мотиви към проекта за приемане на оспорената наредба осуетява възможността да бъде извършен съдебен контрол за нейната законосъобразност.

В мотивите се казва още: „Дейността по издаване на нормативни административни актове, като същностен белег на държавното управление и основен правен регулатор, се подчинява на общите принципи на чл. 4, на чл. 8 и чл. 12 АПК - законност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. Спазването на предвидената процедура е императивно задължение на натоварените с нормотворчески правомощия административни органи, обезпечаващо законосъобразното формиране на управленски решения и приемането на регулиращите определени обществени отношения, правни норми, по разумен, компетентен и стабилен начин. 

Нормотворческият процес се основава и на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност - чл. 26, ал. 1 ЗНА. В тази връзка, ЗНА придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на нормативен акт, възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане и приемане от компетентния орган, за да се гарантират горепосочените принципи, които формулират и целите на изискването”.

Първоначално наредбата беше обжалвана от Националното сдружение на частните болници, Българската болнична асоциация и Центъра за защита правата в здравеопазването.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Коментари