Публикация

МЗ се отчете за периода, в който министър беше д-р Б. Нанев


Започването и провеждането на реформа в системата на здравеопазването е един от най-важните приоритети на екипа на Министерството на здравеопазването под ръководството на д-р Божидар Нанев. Това се казва в отчета за дейността на ведомството за периода 1 август 2009 г. – 31 март 2010 г.

Основополагащ момент е формирането на нова нормативна среда. В тази връзка са направени предложения за промени в Закона за лечебните заведения, в Закона за здравното осигуряване и други нормативни и поднормативни актове.

Изработването на концепция за преструктуриране на болничната помощ в България и разработването и актуализирането на медицинските стандарти  имат важно значение за осъществяване на болничното преструктуриране, посочва МЗ.

Учредена Агенцията за медицински одит. Тя дава възможност за прилагане на европейските и световните принципи за безопасност на пациентите, за устойчивост на качеството и приложение на процесно-ориентирания подход на управление.

Бяха въведени единни правила за провеждане на обществени поръчки от държавните лечебни заведения.

В края на 2009 г. и началото на 2010 г. за пръв път министърът на здравеопазването призна две пациентски организации за национално представителни. Така се създаде реална възможност за осъществяване на граждански контрол в здравната система, за изграждане на гражданско общество и прозрачност при управлението, се казва в съобщението на МЗ. 

За по-голяма прозрачност в лекарствената политика са предложени промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Те са синхронизирани с европейските регламенти и са съобразени с правилата за добра дистрибуторска практика.

Важно значение имат и правилата за регламентиране на съставянето на реимбурсен и позитивен списък на лекарства, както и създаването на Одитен комитет с участието на пациентите.

Досегашният екип на ведомството е разработил проект по Оперативната програма за регионално развитие, който дава възможност за усвояване на европейски средства и създаването на високотехнологични болници във всеки от шестте икономически региона.

 

Коментари