Публикация

БЛС подкрепя промени в медицинската експертиза

БЛС подкрепя промени в медицинската експертиза

До 31 септември трябва е готов работен вариант на измененията в ТЕЛК


Междуведомствена работна група подготвя анализ на действащата нормативна уредба, свързана с медицинската експертиза. Съпредседатели са заместник-министрите Светла Йорданова (МЗ) и Султанка Петрова (МТСП). 

Групата включва широк кръг от представители, имащи отношение по темата – Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Българския лекарски съюз, Националната експертна лекарска комисия, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания, Съюза на инвалидите, Съюза на слепите и други.

Разширеният формат позволява темата да бъде обсъдена от всички заинтересовани страни, с цел недопускане на неправилни нормативни постановки. Предстои изготвяне на предложения за промени в организацията, методологията на медицинската експертиза и социална оценка на хората с увреждания и етапи за реализиране.

На срещата, състояла се в здравното министерство, позицията на Българския лекарски съюз изрази д-р Галинка Павлова, заместник-председател:
„Промени са необходими, отдавна обществото и в частност БЛС говорят за това.

Нормативната база, която работната група ще изготви, следва да е ориентирана към:
Хората с увреждания - да улесним достъпа им до медицинската експертиза, да прецизираме сроковете за преосвидетелстване и определяне на пожизненост за определени заболявания, ясно да се дефинират и изработят стандарти-чек листи, които да минимизират възможностите за лоши практики, да се избегне субективизмът и да се постигне прозрачност при медицинската експертиза.

Лекарите – да премахнем плащането от колегите без доказана вина при обжалване на експертно решение на ТЕЛК, да им дадем възможност да упражняват професията си на специалисти и извън състава на експертната комисия, да се създадат стимули за привличане и задържане на медицинските кадри, да предвидим възможности за повишаване на специфичната квалификация за прилагане на методиката за медицинска експертиза, за улеснение на системата и лекарите да се въведе единна информационна система и електронно досие на пациентите, което всички очакваме. 

Ефективното разходване на средствата, свързани с експертните медицински решения, не е самоцел за икономии на средства. Необходим е контрол в прилагането на променената, надявам се - в правилна посока, нормативна уредба. Често лекарите получаваме упреци и дори обвинения в злоупотреби, но в по-голямата си част експертните решения на ТЕЛК не са неправомерни, а практическо прилагане на нормативни регламенти. Отчитайки недофинансирането на НЗОК, ясно да се регламентира кой ще финансира често налагащите се голям брой изследвания, консултации и, защо не - потребителската такса, от която са освободени хората с експертно медицинско решение. БЛС счита, че това трябва да е ангажимент на МТСП.
Работната група прие ангажимент до 31 септември да представи работен вариант на промените.

Коментари