Публикация

Обновена е ДНК-лабораторията в Клиниката по съдебна медицина на УМБАЛ „Александровска“

Обновена е ДНК-лабораторията в Клиниката по съдебна медицина на УМБАЛ „Александровска“

Тя е преоборудвана с най-съвременната апаратура за изготвяне на съдебномедицински експертизи


ДНК-лабораторията в Клиниката по съдебна медицина и деонтология на УМБАЛ „Александровска” е напълно обновена и преоборудвана с най-съвременната апаратура за изготвяне на съдебномедицински експертизи чрез фрагментен ДНК анализ при спорен родителски произход, при изследване на биологични следи по веществени доказателства и за идентификация на личността.

В зависимост от натовареността й, резултатите се изготвят в рамките на 15-20 работни дни. Проби сравнителен материал се взимат всеки работен ден между 8:00 и 12:00 часа, след предварително договаряне на тел.: 02/ 9230 763, 02/ 9230 412. 

Цената за изработване на една проба е 250.40 лв. /с ДДС/ по утвърден ценоразпис на болницата. 

Изследванията чрез фрагментен ДНК анализ за съдебномедицински цели се провежда в няколко етапа: взимане на биологични проби сравнителен материал от лицата (обтривка от устната кухина или проба кръв) в присъствието на експерт в предварително записани ден и час.

ДНК анализът на пробите включва екстракция /изолиране/ на ДНК от сравняваните биологични проби, амплификация по автозомни и полово детерминирани генетични маркери, покриващо изискванията на Европейската група за ДНК профилиране /EDNAP/ и системата CODIS /FBI/, електрофоретичен фрагментен анализ на 8 капилярен автоматичен секвенатор с лазерна детекция, компютърен анализ, статистическа обработка на резултатите; възможност за провеждане на сравнителен анализ до 32 генетични локуса; представяне на експертно заключение /с възможност за предоставяне на приложения на флуореграми, криви регистриращи фрагментите в хода на лазерното отчитане/ и таблици с отчетените резултати.

Работата на ДНК-лабораторията в „Александровска“ е организирана при стриктно спазване на правилата за изследване на биологичен материал и съхранение на информацията. Екипът й е от утвърдени специалисти, които фигурират в списъците за вещи лица на съда. Всички са преминали съответните обучителни курсове за придобиване на квалификация.

Коментари