Публикация

Предлагат личните лекари да отчитат прегледите на пенсионерите с номерата на касовите бележки

Предлагат личните лекари да отчитат прегледите на пенсионерите с номерата на касовите бележки

НСОПЛБ против промяната


Общопрактикуващите лекари ще трябва освен досегащната документация да представят и отчетен документ с номера на касовия бон, издаден след преглед на пенсионер, за да си получат парите от здравната каса.

 

Това предвиждат промени в Закона за здравното осигуряване, информира Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ).

 

Пенсионерите заплащат 1 лв. при посещение при лекар, а остатъкът от 1.90 лв. се покрива от държавния бюджет. 

 

Изплащането на дължимата разлика от 1.90 лв. за извършената дейност до момента се осъществява на основание на отчетените в РЗОК/НЗОК амбулаторни листи, подадена спецификация и накрая фактура за получената сума и то със закъснение от около 1 до 2 месеца, изтъкват от сдружението.

 

НСОПЛБ се обявява срещу готвената промяна, като изтъква, че това ще доведе до допълнителна бумащина, както и до неизплащане на дължими суми за извършена дейност на фона на рестриктивния бюджет.

 

Ето и пълния текст на позицията, подписана от председателя на сдружението доц. Любомир Киров:

 

До: Г-н Кирил Ананиев
министър на здравеопазването
Копие до:
д-р Даниела Дариткова
председател на Комисията по здравеопазването
До:
членовете на Комисията по здравеопазването
До:
г-жа Менда Стоянова
председател на Комисията по бюджет и финанси
До:
членовете на Комисията по бюджет и финанси
До:
проф. Камен Плочев
управител на НЗОК
До:
д-р Венцислав Грозев
председател на БЛС 
До:
медиите
 
Уважаеми дами и господа,
С настоящото заявяваме своето несъгласие с предложената в Преходни и заключителни разпоредби, § 12 т.5 на Проектозакона за ЗБНЗОК за 2018 промяна в ЗЗО:

 

„Т.5 В чл. 37, ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „след представяне на отчетен документ, в който се посочват номерата на издадените документи за заплатените суми по ал.5“.

 

Тя касае начина на заплащане на таксата за посещение при лекар от хората, навършили пенсионна възраст и упражнили правото си на пенсия. Припомняме, че тези здравноосигурени лица заплащат 1 (един) лв. при посещение при лекар, а остатъкът от 1.90 лв. се покрива от държавния бюджет. 

 

Изплащането на дължимата разлика от 1.90 лв. за извършената дейност до момента се осъществява на основание на отчетените в РЗОК/НЗОК амбулаторни листи, подадена спецификация и накрая фактура за получената сума и то със закъснение от около 1 до 2 месеца.

 

Отчитането на номер на издаван касов бон за платена от здравноосигуреното лице част от таксата в размер на 1.00 лв. не може да бъде основание за изплащане на разликата, тъй като източниците на финансиране са различни и отчетената сума е различна. 

 

Освен това, лекарят може и да не получи заплащане от здравноосигуреното лице или самият той да не поиска такова, което не освобождава държавата от поетия ангажимент да заплати разликата.

 

Единственото основание за изплащане на разликата от 1.90 лв. от дължимата такса са отчетената чрез амбулаторните листи извършена дейност в полза на пациента.

 

Така предложената промяна ще доведе до допълнителна бумащина, както и до неизплащане на дължими суми за извършена дейност на фона на рестриктивния бюджет.

 

Доц. д-р Любомир Киров, дм
председател на НСОПЛБ,
национален консултант по обща медицина

Коментари