Публикация

Краткосрочен ефект на Tafluprost върху вътреочното налягане

Проучването е осъществено от Димитриос Власиадис, Панайотис Христу, Eлица Хаджийска, Вера Атанасова от Очно отделение, МБАЛ Централ Онко Хоспитал – Пловдив и доц. д-р Марин Атанасов от Катедра по Очни болести, Медицински Факултет, Медицински Университет – Пловдив


Цел: Да се оцени краткосрочният ефект на започване или добавяне на терапия с Tafluprost при пациенти с глаукома или очна хипертензия. Да се оцени дали наличието на псевдофакия оказва влияние върху ефекта на препарата.

Пациенти и методи: Проучването включва 70 очи на 35 пациента – 28 (56 очи)  глаукома и 7 (14 очи) с очна хипертензия. От тях 8 пациента (16 очи) са били без терапия и 27 пациента (54 очи) с локална терапия с антиглаукомни медикаменти, невключващи простагландинов аналог. Факичните очи са 38, а псевдофакичните – 32.  При всички пациенти е започната или добавена терапия с Tafluprost по една капка дневно, вечер. Вътреочното налягане е проследявано преди започване/добавяне на терапията, на първия и втория ден след това – трикратно (сутрин, обед и вечер) и на третия ден сутринта.

Резултати: Средното изходно вътреочно налягане (ВОН) е 21,55±10,01 mmHg (20,75±8,70 при факичните и 22,5011,44 при псевдофакичните очи). При проследяването, средните стойности на ВОН спадат между 20,76±10,89 (20,26±9,00 при факичните и  21,31±     12,81 mmHg при псевдофакичните) и 16,70±5,92 (17,04±6,67 при факичните и 16,25±6,15 mmHg при псевдофакичните). Във всички моменти на проследяване, понижението е статистически значимо (р<0.05). Нама статистически значима разлика между стойностите на ВОН при факични и псевдофакични очи.

Извод: Терапията с Tafluprost е уместна и ефикасна по отношение намалението на ВОН случаи на глаукома и очна хипертензия, както при факични, така и при псефдофакични очи.

Прикачени файлове

Коментари